Tillsynsmeddelande 24.1.2022 – 6/2022

Europeiska kommissionen publicerat svar till de vanligaste frågorna gällande artikel 8 i taxonomiförordningen

Europeiska kommissionen har publicerat dokumentet frågor och svar (FAQ), vars syfte är att göra det lättare för stora banker, försäkringsbolag, förmögenhetsförvaltare och icke-finansiella företag att publicera de uppgifter som taxonomiförordningen (EU 2020/852) från och med 1.1.2022 förutsätter.

Syftet med dokumentet frågor och svar är att besvara de vanligaste frågorna som kommissionen har fått gällande taxonomiförordningens delegerade bestämmelser om upplysningsskyldigheten (EU 2021/2178). Den delegerade förordningen kompletterar kraven i artikel 8 i taxonomiförordningen och förutsätter att stora finansiella företag och icke-finansiella företag publicerar för investerarna information om sina ekonomiska verksamheters och tillgångars miljökonsekvenser.

Artikel 8 i taxonomiförordningen och den delegerade förordningen om upplysningsskyldigheten gäller företag på vilka artikel 19 a eller 29 a i direktivet om tillhandahållande av icke-finansiell information (NFRD, EU 2014/95) tillämpas. Förordningen om upplysningsskyldigheten fastställer innehållet av den information som ska tillhandahållas, metoderna och presentationssättet. Finansiella företag ska publicera nyckeltal gällande utlåning, investering och försäkring i anknytning till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Icke-finansiella företag, inklusive arbetspensionsbolag, ska publicera nyckeltal om omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter i anknytning till miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.  

Vid bedömning av miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter beaktas i enlighet med taxonomiförordningen och den delegerade förordningen som gäller klimat (EU 2021/2139) klimatmålen från början av 2022 och fyra andra miljömål från början av 2023.

I dokumentet frågor och svar fastställer kommissionen att rapporteringen inleds 2022 med minskade krav. Detta betyder att upplysningarna lämnas i verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet 2021 eller i en separat redogörelse enligt minskade krav. Från bokslutet 2022 ska de lämnas enligt den delegerade förordningen.

Även kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (EU Platform on Sustainable Finance) har publicerat två dokument som stödjer rapporteringen enligt artikel 8 i taxonomiförordningen:

  • Considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting
  • EU taxonomy NACE alternate classification mapping: indicative mapping of selected industry classification systems, and how they relate to the description of economic activities in the EU Taxonomy delegated act.

Se även Finansinspektionens webbsidor Hållbar finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kreditinstitut: Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Försäkringsbolag: Marketta Lindén, ledande redovisningsexpert, tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • Noterade bolag: Sirpa Joutsjoki, redovisningsexpert, tfn 09 183 5385 eller sirpa.joutsjoki(at)fiva.fi