Tillsynsmeddelande 19.9.2022 – 41/2022

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 5/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 5/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning.

Genom ändringarna sätts i kraft de uppdateringar som ECB antog den 25 mars 2022 av ”Riktlinjen om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut”. Uppdateringarna hänför sig i huvudsak till likviditetsriskkraven.

ECB antog den 25 mars 2022 även uppdateringar av ”Rekommendationen om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut”. Finansinspektionen tillämpar ovannämnda rekommendationer av ECB när den överväger tillståndsansökningar från enskilda mindre betydande kreditinstitut.

Tre riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA) tas också in i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionen har redan tidigare meddelat EBA att man kommer att iaktta riktlinjerna i fråga.

  • Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
  • Riktlinjer för villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar (EBA/GL/2021/01)
  • Riktlinjer med kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överstiger gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/09).

Det har också gjorts tekniska preciseringar i föreskrifterna och anvisningarna. Bland annat i kapitlet som gäller Kapitalbas har föråldrade övergångsbestämmelser strukits och samtidigt har kapitlets innehåll omgrupperats. Vid de föreskrifter som meddelats med stöd av rätten att meddela föreskrifter i EU:s kapitalkravsförordning har det tillfogats hänvisningar även till Finansinspektionens nationella rätt att meddela föreskrifter.

Dessa ändringar i föreskrifterna och anvisningarna tillämpas från och med den 1 oktober 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Taina Erovaara-Williams, ledande lagstiftningsexpert, tfn 09 183 5422 eller taina.erovaara-williams(at)fiva.fi

Bilagor