Tillsynsmeddelande 28.6.2021 – 31/2021

Underrättelse om fortsatta exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin med relevans för beräkning av bruttosoliditetsgraden

Genom sitt beslut av den 18.6.2021 som meddelats med stöd av artikel 429a.5 i kapitalkravsförordningen EU 575/2013 har ECB konstaterat att de exceptionella omständigheterna fortsätter att gälla till den 31 mars 2022 och att de inletts den 31 december 2019. Samtidigt upphävdes beslutet om exceptionella omständigheter av den 17 september 2020.

ECB:s beslut baserar sig på ECB-rådets yttrande av den 9 juni 2021 och rådets konstaterande att det föreligger exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin sedan den 31 december 2019. ECB har konstaterat att yttrandet samtidigt utgör det yttrande som enligt artikel 429a.5 i kapitalkravsförordningen ska begäras av de nationella centralbankerna.

Beslutet gäller artikel 429a.5 i kapitalkravsförordningen, som ger kreditinstituten möjlighet att undanta sedlar och mynt och vissa exponeringar mot centralbanker som gäller genomförandet av penningpolitiken från beräkningen av bruttosoliditetsgraden, om den behöriga myndigheten efter samråd med centralbanken har förklarat att exceptionella omständigheter föreligger. 

På basis av ECB:s yttrande fattade Finansinspektionen den 24 juni 2021 ett likadant beslut om exceptionella omständigheter för de banker som står under dess direkta tillsyn och konstaterade att de exceptionella omständigheterna hade inletts den 31 december 2019. Beslutet gäller fram till den 31 mars 2022. Samtidigt upphävdes underrättelsen av den 21 oktober 2020.

Bruttosoliditetskravet på 3 % blir bindande och ska uppfyllas från och med den 28 juni 2021. Företagen under tillsyn ska således uppfylla det justerade bruttosoliditetskravet enligt artikel 429a.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013, om de beslutar tillämpa artikel 429a.5 i förordning (EU) 575/2013. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sari Lindqvist, byråchef, tfn 09 183 5382 eller sari.lindqvist(at)fiva.fi
  • Sami Ilvonsalo, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5028 eller sami.ilvonsalo(at)fiva.fi

Bilagor