Tillsynsmeddelande 20.12.2021 – 57/2021

Revidering av föreskrifterna och anvisningarna 19/2013, 13/2012, 8/2021 och 9/2021 om pensionsstiftelser och pensionskassor samt begravnings- och avgångsbidragsfonder samt anvisningar för VL- och VP-rapporteringen

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har reviderats. Ändringarna i de enskilda föreskrifterna och anvisningarna framgår av nedanstående förteckning.

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 Täckning av ansvarsskuld: Tilläggspensionsanstalter samt begravnings- och avgångsbidragsfonder

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 har ändrats med anledning av revideringen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor.

Föreskrifter och anvisningar 13/2012 Arbetspensionsanstalters solvens

Föreskrifter och anvisningar 13/2012 har ändrats med anledning av revideringen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor och av andra lagar som ändrades samtidigt. Vidare har vissa andra smärre ändringar och uppdateringar gjorts.

Föreskrifter och anvisningar 8/2021 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i tilläggspensionsanstalter

Genom föreskrifter och anvisningar 8/2021 upphävs de tidigare föreskrifterna och anvisningarna 4/2012 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor och 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Tack vare en harmonisering av terminologin finns det inte längre något behov av skilda föreskrifter för tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor. Föreskrifterna och anvisningarna har ändrats med anledning av revideringen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor och av andra lagar som ändrades samtidigt. Vidare har vissa andra smärre ändringar och uppdateringar gjorts.

Föreskrifter och anvisningar 9/2021 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragsfonder

I föreskrifter och anvisningar 9/2021 lämnas föreskrifter och anvisningar om beräkningsgrunderna för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor och om rapporteringen av dem till Finansinspektionen samt om matematikerns utlåtande om ansvarsskuldens belopp. I föreskrifterna och anvisningarna iakttas i tillämpliga delar den gällande föreskriften om försäkringstekniska beräkningar och deras beräkningsgrunder för begravnings- och avgångsbidragsfonder Dnr 8/002/2004, som upphävs när de nya föreskrifterna och anvisningarna träder i kratt.

Anvisningar för VL- och VP-rapporteringen

I de elektroniska anvisningarna för VL- och VP-rapporteringen har bestämmelserna om förräntning av poster som är föremål för kostnadsfördelning ändrats att motsvara den praxis som har tillämpats sedan 2021 i och med övergången till ett nationellt inkomstregister. Ändringarna i anvisningarna träder i kraft den 31 december 2021.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Yttranden

Av kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har ett sammandrag upprättats. Sammandraget finns på samma webbsida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Föreskrifter och anvisningar 19/2013: Johanna Korhonen, riskexpert, tfn 09 183 55 41 eller johanna.korhonen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 13/2012, 9/2021 och anvisningarna för VL- och VP-rapporteringen: Satu Korhonen, ledande matematiker, tfn 09 183 52 42 eller satu.korhonen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 8/2021: Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 55 36 eller anna.keinanen(at)fiva.fi


Bilagor