Valvottavatiedote 20.12.2021 – 57/2021

Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 19/2013, 13/2012, 8/2021 ja 9/2021 muutokset sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet

Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia, joiden tarkemmat tiedot määräys- ja ohjekohtaisesti on listattu tähän tiedotteeseen.

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Määräyksiin ja ohjeisiin 19/2013 on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen liittyvät muutokset.

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus

Määräyksiin ja ohjeisiin 13/2012 on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen ja muihin sen yhteydessä muutettuihin lakeihin liittyvät muutokset sekä muutamia muita vähäisiä muutoksia ja päivityksiä.

Määräykset ja ohjeet 8/2021 Lisäeläkelaitosten vastuuvelan laskuperusteet

Määräyksillä ja ohjeilla 8/2021 kumotaan vanhat määräykset ja ohjeet 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet sekä 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Terminologian yhtenäistymisen vuoksi lisäeläkesäätiöille ja -kassoille ei ole tarvetta pitää erillisiä määräyksiä. Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen ja muihin sen yhteydessä muutettuihin lakeihin liittyvät muutokset sekä muutamia muita vähäisiä muutoksia ja päivityksiä.

Määräykset ja ohjeet 9/2021 Hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteet

Määräyksissä ja ohjeissa 9/2021 annetaan määräykset ja ohjeet hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteista ja niiden ilmoittamisesta Finanssivalvontaan sekä matemaatikon lausunnosta vas-tuuvelan määrästä. Määräyksissä ja ohjeissa on soveltuvin osin noudatettu voimassa olevaa määräystä hautaus- ja eroavustuskassan vakuutusteknisistä laskelmista ja niiden perusteena olevista laskuperusteista Dnro 8/002/2004, joka kumoutuu uusien määräysten ja ohjeiden tulessa voimaan.

VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet

Konekielisten VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeita on muutettu kustannustenjakoon liittyvien erien korkoutuksen osalta. Korkoutus on muutettu vastaamaan kustannustenjaossa vuodesta 2021 alkaen noudatettavaa käytäntöä, jonka kansallisen tulorekisterin käyttöönotto on mahdollistanut. Täyttöohjeiden muutokset tulevat voimaan 31.12.2021.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lau-suntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Määräykset ja ohjeet 19/2013: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, p. 09 183 5541 tai johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 13/2012, 9/2021 sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, p. 09 183 5242 tai satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Määräykset ja ohjeet 8/2021: matemaatikko Anna Keinänen, p. 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi


Liitteet