Tillsynsmeddelande 7.4.2021 – 15/2021

Regelverket för den europeiska pensionsprodukten står snart klart - Eiopas enkät till eventuella tillhandahållare av PEPP-produkter öppen till 31.5.2021

PEPP (Pan-European Personal Pension Product) är en privat europeisk pensionsprodukt som kan tillhandahållas av kreditinstitut, livförsäkringsbolag, värdepappersföretag med portföljförvaltning, investeringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tillhandahållarna ska följa en registreringsprocess, där nya PEPP-produkter registreras av Eiopa i ett centralt register på basis av de nationella behöriga myndigheternas beslut.

Övergången till PEPP sker i mars 2022

Europaparlamentets och rådets förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (EU) 2019/1238 antogs den 20 juni 2019. Förordningen är direkt tillämplig och den börjar tillämpas den 22 mars 2022.

Kommissionens första delegerade förordning, som kompletterar PEPP-förordningen, publicerades den 22 mars 2021. I den ingår bestämmelser om bland annat PEPP-faktablad och PEPP-pensionsbesked till kunden, kostnadstak för basversionen av en PEPP-produkt och riskreduceringsmetoder.

Framsteg i beredningen kan följas på kommissionens webbplats

På kommissionens begäran har Eiopa i samarbete med de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna inlett beredningen av andra kompletterande bestämmelser till PEPP-förordningen. Hit hör bland annat rapporteringskrav, samarbete mellan nationella myndigheter och Eiopa och interventionsbefogenheter beträffande PEPP-produkter. Eiopa bereder också riktlinjer om tillsynsrapporteringen.

Om framstegen i beredningen finns information på bland annat kommissionens webbplats:

En del av regleringen om PEPP, bland annat närmare bestämmelser om registrering, utveckling och distribution av produkten, ska medlemsländerna fatta beslut om själva. Social- och hälsovårdsministeriet bereder som bäst som tjänsteuppdrag kompletterande nationella bestämmelser till PEPP-förordningen.

Eiopas enkät till eventuella tillhandahållare av PEPP-produkter

Eiopa har publicerat en kort enkät (på engelska) till de finansiella aktörerna för att kartlägga aktörernas intresse för att eventuellt börja tillhandahålla PEPP-produkter. L

Finansinspektionen ser gärna ett så brett deltagande i enkäten som möjligt. Enkäten är öppen till den 31 maj 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Erja Rautanen, ledande rådgivare, tfn 09 183 5550 eller erja.rautanen (at)fiva.fi

Bilagor