Valvottavatiedote 7.4.2021 – 15/2021

Yleiseurooppalaisen eläketuotteen sääntely valmistumassa – EIOPAn kysely mahdollisille PEPP-tuotteen tarjoajille avoinna 31.5.2021 asti

PEPP (Pan-European Personal Pension Product) on yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote. Sitä voivat tarjota luottolaitokset, henkivakuutusyhtiöt, salkunhoitoa tarjoavat sijoituspalveluyritykset, sijoitusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat. Tarjoajien on noudatettava rekisteröintiprosessia, jossa EIOPA rekisteröi uudet PEPP-tuotteet keskusrekisteriin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tekemän päätöksen perusteella.

PEPP-aikaan siirrytään maaliskuussa 2022

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (EU) 2019/1238 hyväksyttiin 20.6.2019. Asetus on suoraan sovellettava ja soveltaminen alkaa 22.3.2022.

PEPP-asetusta täydentävä ensimmäinen komission delegoitu asetus on julkaistu 22.3.2021. Siihen sisältyvät säännökset mm. asiakkaalle annettavasta PEPP-avaintietolomakkeesta ja PEPP-etuusotteesta, perusmuotoisen PEPP-tuotteen kulukatosta sekä riskien vähentämistekniikoista.

Valmistelun etenemistä voi seurata komission sivuilta

Komission pyynnöstä EIOPA on yhteistyössä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa valmistellut myös muita PEPP-asetusta täydentäviä säännöksiä. Näihin sisältyvät mm. raportointia koskevat vaatimukset, yhteistyö kansallisten valvojien ja EIOPAn välillä sekä PEPP-tuotetta koskevat interventiovaltuudet. Lisäksi EIOPA valmistelee valvontaraportointia koskevia ohjeita.

Valmistelun etenemisestä löytyy tietoa mm. komission verkkosivuilta:

Osa PEPP-tuotetta koskevasta sääntelystä, mm. tuotteen rekisteröintiin, kehittämiseen ja jakeluun liittyvät tarkentavat säännökset, jää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kansallisia PEPP-asetusta täydentäviä säännöksiä parhaillaan virkatyönä.

EIOPAn kysely mahdollisille PEPP-tuotteen tarjoajille

EIOPA on julkaissut finanssialan toimijoille lyhyen kyselyn (englanniksi), jolla kartoitetaan toimijoiden kiinnostusta mahdollisesti aloittaa PEPP-tuotteen tarjoaminen. 

Finanssivalvonta toivoo, että kyselyyn vastattaisiin mahdollisimman laajasti. Kysely on avoinna 31.5.2021 asti.

Lisätietoja antaa

Erja Rautanen, johtava neuvonantaja, puhelin 09 183 5550 tai erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet