Tillsynsmeddelande 8.4.2021 – 16/2021

Placeringsfonderna behöver ännu utveckla sin likviditetshantering

Finansinspektionen genomförde år 2020 två temabedömningar om fondernas likviditetshantering. Båda temabedömningarna var en del av den gemensamma tillsynsåtgärden som koordinerades av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Iakttagelserna av temabedömningarna visade att placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver utvecklas. ESMA sammanställde en slutrapport (på engelska) av de svar som de nationella tillsynsmyndigheterna för värdepappersmarknaden lämnade in, vilken publicerades den 24 mars 2021. 

Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fondbolagen, om fondandelsägaren så kräver, kan lösa in fondandelarna i placeringsfonden på det sätt som förutsätts i fondens stadgar. För att uppfylla denna skyldighet ska fondbolaget identifiera, mäta, följa upp och hantera placeringsfondens likviditetsrisk.

Temabedömningen genomfördes i två faser år 2020. I den första fasen begärdes uppgifter från samtliga 23 fondbolag i Finland och de 536 placeringsfonder som de förvaltar. Till temabedömningens andra fas valde Finansinspektionen riskbundet sju fondbolag och de 16 placeringsfonder som de förvaltar, vilka i huvudsak investerar sina tillgångar antingen i företagslån med låg kreditvärdighet (nedan high yield) eller i företagslån med hög kreditvärdighet (nedan investment grade).

Finansinspektionen kunde inte i fråga om alla fondbolag bekräfta att placeringsfondernas

  • likviditetsrisk regelbundet rapporteras till den operativa ledningen och styrelsen
  • förfarandena och teknikerna för den löpande likviditetsrisktillsynen till alla delar är tillräckliga
  • det har fastställts riskgränser för likviditetsrisken, vilka följs upp
  • tillförlitligheten och aktualiteten av de uppgifter som används i likviditetsanalyserna fortlöpande bedöms
  • de likviditetsanalyser och -prognoser som görs före en investering i tillräcklig grad dokumenterats.

Det andra tillsynsprojektet grundade sig på Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation av den 6 maj 2020 till ESMA att granska beredskapen hos de fonder som investerar i företagslån och fastigheter att svara på potentiella stora inlösningar och/eller värderingsutmaningar. Finansinspektionen skickade en begäran om uppgifter till sammanlagt sju aktörer, som var antingen fondbolag eller förvaltare av alternativa investeringsfonder och granskade i samband med tillsynsprojektet sammanlagt 13 fonder.

Det viktigaste iakttagelserna i den aktuella temabedömningen var

  • Företagslånefonderna bevarade portföljernas struktur (t.ex. vad gäller fördelningen av tillgångsslagen) och likviditet oförändrade genom coronakrisen trots stora inlösningar under vintern 2020.
  • Förvaltarna av alternativa investeringsfonder som förvaltar fastighetsfonder använde inte några likviditetshanteringsinstrument, men gjorde ändringar i likviditetshanteringsprocesserna t.ex. genom att utöka andelen kontanter, genom att ta i bruk en tillfällig lånelimit och genom att uppdatera stresstestens scenarier.
  • Den största utmaningen både för företagslånefonderna och fastighetsfonderna under coronakrisen på våren 2020 var den exceptionellt stora osäkerheten i värderingen av investeringsobjekten.

Esma har publicerat slutrapporten(på engelska) i sin webbtjänst. 

Finansinspektionen har gjort iakttagelser som förutsätter åtgärder i bolagen. Finansinspektionen kommer att följa fondbolagens fortsatta åtgärder i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska, marknadsövervakare, tfn 09 183 5023 eller anna.makipeska(at)fiva.fi
  • Kristian Nihtilä, ledande expert, tfn 09 183 5294 eller kristian.nihtila(at)fiva.fi

Bilaga

Tillsynsbrev: Likviditetshantering i placeringsfonder och specialplaceringsfonder som är betydande på grund av sin storlek

Supervisory letter: Liquidity risk management by UCITS and non-UCITS of significant size (added 7th of July, 2021)