Valvottavatiedote 8.4.2021 – 16/2021

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää

Finanssivalvonta on vuonna 2020 suorittanut kaksi teema-arviota rahastojen likviditeetinhallinnasta. Molemmat teema-arviot olivat osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinoimia yhteiseurooppalaisia valvontatoimenpiteitä. Teema-arvioiden havaintona oli, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa on vielä kehitettävää. ESMA koosti kansallisten arvopaperimarkkinavalvojien toimittamista vastauksista loppuraportin (englanniksi), joka on julkaistu 24.3.2021. 

Likviditeetinhallinnan tavoitteena on varmistaa, että rahastoyhtiö pystyy rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta lunastamaan sijoitusrahaston rahasto-osuudet rahaston sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi rahastoyhtiöiden on tunnistettava, mitattava, seurattava ja hallittava sijoitusrahaston likviditeettiriskiä.

Teema-arvio toteutettiin kahdessa eri vaiheessa vuonna 2020. Ensimmäisessä vaiheessa tietoja pyydettiin kaikilta 23 suomalaiselta rahastoyhtiöltä ja niiden hoitamasta 536 sijoitusrahastosta. Teema-arvion toiseen vaiheeseen Finanssivalvonta valitsi riskiperusteisesti seitsemän rahastoyhtiötä ja niiden hoitamat 16 sijoitusrahastoa, jotka sijoittivat varansa pääosin joko matalan luottoluokituksen yrityslainoihin (high yield) tai korkean luottoluokituksen yrityslainoihin (investment grade).

Finanssivalvonta ei pystynyt kaikkien rahastoyhtiöiden osalta varmistumaan, että sijoitusrahastojen

  • likviditeettiriskistä raportoidaan säännöllisesti toimivalle johdolle ja hallitukselle
  • likviditeettiriskin jatkuvan valvonnan menettelyt ja tekniikat ovat kaikilta osin riittävät
  • likviditeettiriskille on määritetty riskirajat, joita seurataan
  • likviditeettianalyyseissä käytettävien tietojen luotettavuutta ja ajantasaisuutta arvioidaan jatkuvasti
  • ennen sijoittamista tehtävät likviditeettianalyysit ja -ennusteet ovat asianmukaisesti dokumentoitu. 

Toinen teema-arvio perustui Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) 6.5.2020 ESMAlle antamaan suositukseen tarkastella yrityslainoihin sijoittavien sijoitusrahastojen ja kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen valmiutta vastata mahdollisiin suuriin lunastuksiin ja/tai arvonmäärityshaasteisiin. Finanssivalvonta lähetti tietopyynnön yhteensä seitsemälle toimijalle, jotka olivat joko rahastoyhtiöitä tai vaihtoehtorahastojen hoitajia ja tarkasteli valvontahankkeen yhteydessä yhteensä 13 rahastoa.

Kyseisen teema-arvion keskeisimmät havainnot olivat

  • Yrityslainarahastot säilyttivät salkkujen rakenteet (esim. omaisuuslajijakauman osalta) ja likviditeetin samankaltaisena läpi koronakriisin huolimatta suurehkoista lunastuksista talven 2020 aikana.
  • Kiinteistörahastoja hoitavat vaihtoehtorahastojen hoitajat eivät käyttäneet likviditeetinhallintavälineitä, mutta tekivät likviditeetinhallintaprosesseihin muutoksia esimerkiksi lisäämällä käteisen määrää, ottamalla käyttöön tilapäisen lainalimiitin ja päivittämällä stressitestien skenaarioita.
  • Suurin haaste kevään 2020 koronakriisin aikana sekä yrityslainarahastoille että kiinteistörahastoille oli sijoituskohteiden arvonmäärityksen poikkeuksellisen suuri epävarmuus.

ESMA on julkaissut loppuraportin (englanniksi) verkkopalvelussaan. 

Finanssivalvonta on tehnyt havaintoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä yhtiöiltä. Finanssivalvonta tulee seuraamaan yhtiöiden jatkotoimenpiteitä liittyen sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan.

Lisätietoja antavat

  • Anna Mäkipeska, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5023 tai anna.makipeska(at)finanssivalvonta.fi
  • Kristian Nihtilä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5294 tai kristian.nihtila(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Valvottavakirje: Sijoitusrahastojen ja kooltaan merkittävien erikoissijoitusrahastojen likviditeetinhallinta

Supervisory letter: Liquidity risk management by UCITS and non-UCITS of significant size (added 7th of July, 2021)