Tillsynsmeddelande 20.12.2021 – 55/2021

Nya föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor 3/2021

Finansinspektionen har den 19 november 2021 meddelat nya föreskrifter och anvisningar för arbetslöshets­kassor 3/2021, genom vilka de tidigare föreskrifterna och anvisningarna för arbetslöshetskassor 17/2013 upphävs i sin helhet.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Innehåll

Den huvudsakliga orsaken till reformen är ändringarna i lagen om arbetslöshetskassor (915/2020 samt 722/2020) som bland annat gäller kravet på att arbetslöshetskassans ledning ska ha gott anseende och yrkesskicklighet, kassastyrelsens och kassadirektörens uppgifter och funktioner, de allmänna förvaltningskraven på arbetslöshetskassor samt utjämningsfonden och planen för återställande av en sund finansiell ställning.

I reformen har även den nuvarande tolkningspraxisen vid utläggning av funktioner på entreprenad beaktats.

Föreskrifterna och anvisningarna gäller organiseringen av arbetslöshetskassornas verksamhet, en tillförlitlig förvaltning, intern kontroll, riskhantering, intern revision, finansiering och solvens samt bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena kan läsas i Finansinspektionens webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Aarnio, byråchef, tfn 09 183 5562 eller marko.aarnio(at)fiva.fi
  • Satu Luojola, jurist, tfn 09 183 5502 eller satu.luojola(at)fiva.fi

Bilaga