Tillsynsmeddelande 14.9.2021 – 40/2021

Lämplighetsbedömningar av investeringstjänster och -produkter bör utvecklas

Finansinspektionen har gjort temabedömning om bedömning av lämpligheten (10 kap. 4 § 1 mom.). Föremål för temabedömningen var värdepappersföretag och banker.

Lämplighetsbedömningen är den del av de krav på uppföranderegler som hänför sig till investerarskyddet. Skyldigheten att göra en lämplighetsbedömning gäller tillhandahållande av investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning.

En tillhandahållare av investeringstjänster ska innan en investeringstjänst erbjuds inhämta nödvändiga upplysningar om kundens kunskaper om och erfarenheter av produkten eller tjänsten och om kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investeringsmål, inbegripet risktoleransen, så att tillhandahållaren av investeringstjänster kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne, och i synnerhet är förenliga med kundens risktolerans och förmåga att bära förluster.

Det viktigaste iakttagelserna i temabedömningen:

  • Det fanns brister i de interna anvisningarna om lämplighetsbedömning. I bolagens interna anvisningar beskrevs det inte konkret hur bolagets investeringsrådgivare motiverar sina beslut om att rekommendera en viss investeringsprodukt för kunden. De interna anvisningarna var bristfälliga vad gäller dokumenteringen av uppgifterna och motiveringarna i anslutning till lämplighetsbedömningen.
  • Utredningen av kundens investeringskunskap och förmåga att bära förluster var bristfällig.
  • Motiveringarna i lämplighetsrapporten var i huvudsak otillräckliga. Tillräckligt individualiserade motiveringar till varför man gett ett visst investeringsråd saknades. Även analyserna av kostnader och fördelar samt motiveringarna till byte av investeringsprodukt var otillräckliga.
  • Iakttagelserna av temabedömningens sampel stödde inte till alla delar bolagens svar eller interna anvisningar, utan stod i många fall i konflikt med dessa. Iakttagelserna av samplet visade att bolagen inte alltid handlade i enlighet med sina interna anvisningar.
  • De nyare kraven enligt MiFID II hade följts klart sämre än de etablerade kraven som regleringen ställt redan tidigare.

Temabedömningen omfattade fem bolag. Temabedömningen var också en del av den gemensamma tillsynsåtgärden (Common Supervisory Action) för nationella tillsynsmyndigheter som verkställs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) med målet att, utöver de ovan nämnda målen, identifiera god och dålig praxis i uppfyllandet av skyldigheten i de enskilda medlemsländerna samt att förenhetliga tillsynen.

Esma publicerade den 21 juli ett utlåtande om den gemensamma tillsynsåtgärden. Esma använder iakttagelserna i uppdateringen av sina riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven (ESMA35-43-1163).

Fortsatta åtgärder

Finansinspektionen har i temabedömningen gjort iakttagelser som förutsätter åtgärder i bolagen. Finansinspektionen följer bolagens fortsatta åtgärder i anslutning till lämplighetsbedömningen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Riitta Seppä, marknadsövervakare, tfn 09 183 5027 eller riitta.seppa(at)fiva.fi

Bilaga

Lämplighetsbedömningen enligt MiFID II-direktivet