Valvottavatiedote 14.9.2021 – 40/2021

Sijoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden soveltuvuuden arvioinnissa kehitettävää

Finanssivalvonta on toteuttanut teema-arvion koskien sijoituspalveluntarjoajien soveltuvuuden arviointia (Sijoituspalvelulain 747/2012 (SipaL) 10 luvun 4 §:n 1 momentti). Teema-arvion kohteena oli sijoituspalveluyrityksiä ja pankkeja.

Soveltuvuusarvio on osa sijoittajansuojaan liittyviä menettelytapavaatimuksia. Soveltuvuuden arviointivelvoite koskee sijoitusneuvonnan tai omaisuudenhoidon tarjoamista. Sijoituspalveluntarjoajan on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan tietämyksestä ja kokemuksesta koskien tarjottua tuotetta tai palvelua sekä asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien tappionsietokyky, ja sijoitustavoitteista, mukaan lukien riskiraja. Tällöin sijoituspalveluyritys voi suositella asiakkaalle soveltuvia, erityisesti tämän riskirajan ja tappionsietokyvyn mukaisia sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

Teema-arvion keskeisimpiä havaintoja oli:

  • Soveltuvuusarviointia koskevissa sisäisissä ohjeissa oli puutteita. Yhtiöiden sisäisissä ohjeissa ei kuvattu konkreettisesti, miten yhtiön sijoitusneuvoja päätyy suosittelemaan asiakkaalle tiettyä sijoitustuotetta. Sisäinen ohjeistus koskien soveltuvuusarviointiin liittyvien tietojen ja perustelujen dokumentointia oli puutteellista.
  • Asiakkaan sijoitustietämyksen ja tappionsietokyvyn selvittämisessä oli puutteita.
  • Soveltuvuuslausunnon perustelut olivat pääsääntöisesti riittämättömiä. Annettua sijoitusneuvoa koskevat riittävän yksilölliset perustelut puuttuivat. Myös sijoitustuotteen vaihtamiseen liittyvät kulu-hyötyanalyysit ja perustelut olivat riittämättömiä.
  • Teema-arvion otannasta tehdyt havainnot eivät kaikilta osin tukeneet yhtiöiden antamia vastauksia tai sisäisiä ohjeita vaan olivat monesti ristiriidassa näiden kanssa. Otannan havainnot toivat esiin sen, että yhtiöissä ei aina toimittu sisäisten ohjeistusten mukaisesti.
  • MiFID II:n tuomia uudempia vaatimuksia oli selkeästi noudatettu heikommin kuin aiemman sääntelyn asettamia vakiintuneita vaatimuksia.

Teema-arvion kohteena oli viisi yhtiötä. Teema-arvio oli myös osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) toimeenpanemaa kansallisten valvojien yhteistä valvontatoimenpidettä (Common Supervisory Action), jonka tavoitteena muun muassa oli tunnistaa kussakin jäsenmaassa hyviä ja huonoja käytäntöjä kyseisen velvoitteen toteuttamisessa sekä yhtenäistää valvontaa.

ESMA julkaisi 21.7.2021 lausunnon koskien yhteistä valvontatoimenpidettä. ESMA käyttää saatuja havaintoja soveltuvuuden arviointia koskevan ohjeistuksensa (ESMA35-43-1163) päivittämisessä.

Jatkotoimenpiteet

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arviossa havaintoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä yhtiöiltä. Finanssivalvonta tulee seuraamaan yhtiöiden jatkotoimenpiteitä soveltuvuusarvioon liittyen.

Lisätietoja antavat

  • Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Riitta Seppä, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5027 tai riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Sijoituspalveluntarjoajia koskeva MiFID II:n mukainen soveltuvuusarviointi