Tillsynsmeddelande 12.10.2021 – 47/2021

Kunden ska också ges förhandsinformation om lagstadgade olycksfallsförsäkringar

En arbetsgivare som ansöker om försäkring har rätt att på förhand få information om prissättningen av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, grunderna för och utvecklingen av försäkringspremien samt beträffande försäkringar enligt specialpremiegrund information om försäkringspremiens utveckling på längre sikt. Samma rätt gäller även den som med fullmakt företräder arbetsgivaren som ansöker om försäkring, t.ex. en försäkringsmäklare.

Enligt etablerad tolkning handlar en försäkringsansökan om en begäran om att sätta en försäkring i kraft. Genom en försäkringsansökan uttrycker försäkringstagaren sin vilja för försäkringsgivaren att ingå ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren. På motsvarande sätt är begäran om en offert på arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, dvs. en anbudsbegäran inte en försäkringsansökan. Anbudsbegäran är en uppmaning om att lämna en försäkringsoffert, vilken föregår försäkringsansökan.

Enligt Finansinspektionen har försäkringsbolaget rätt att vägra ge en handling som bolaget kallar offert, men bolaget ska ge den som kan anses ansöka om försäkring förhandsuppgifter om sina försäkringsformer, försäkringarnas försäkringspremier och försäkringsvillkor samt annan information som behövs för valet av en försäkring som motsvarar sökandens fastställda försäkringsbehov redan innan försäkringsavtal ingås. Uppgifter om tillbudstående försäkringsformer kan t.ex. vara att utöver obligatoriska försäkringar även ge information om frivilliga försäkringar.

Bestämmelser om förhandsinformation

Försäkringstagaren har enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar rätt att få en korrekt och tillräcklig bild av de faktorer som inverkar på försäkringspremien (170 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar). Innan ett försäkringsavtal ingås ska försäkringsgivaren ge försäkringssökanden information om försäkringsformer, om försäkringspremierna och försäkringsvillkoren samt annan information som behövs för valet av en försäkring som lämpar sig för det försäkringsbehov som sökanden fastställts ha (5 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal). Denna bestämmelse i lagen om försäkringsavtal ska även tillämpas vid tecknandet av lagstadgad olycksfallsförsäkring (156 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar). Då information ges ska uppmärksamhet även fästas vid de väsentligaste begränsningarna i försäkringsskyddet.

En lagstadgad olycksfallsförsäkring börjar gälla från och med den tidpunkt när försäkringsbolaget bevisligen har tagit emot försäkringsansökan, om det inte har avtalats om en senare tidpunkt, och bolaget kan inte vägra bevilja försäkring (157 § 1 och 2 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar), vilket innebär att ett försäkringsavtal har ingåtts efter att ansökan inlämnades. Således finns det mellan försäkringsansökan och godkännandet av den inte nödvändigtvis sådan tid när förhandsinformation kunde ges på det sätt som lagen kräver.

Finansinspektionen anser att försäkringsgivaren inte kan förutsätta att kunden lämnar en försäkringsansökan innan den fått tillräckligt med förhandsinformation om försäkringsavtalet. Enligt lagen är det försäkringsbolagets skyldighet att ge förhandsinformation. Försäkringsgivaren kan välja om den fullföljer sin informationsskyldighet genom att ge en offert eller på något annat sätt.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Lampinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5518 eller antti.lampinen(at)fiva.fi