Valvottavatiedote 12.10.2021 – 47/2021

Asiakkaalle annettava ennakkotiedot myös lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista

Vakuutusta hakevalla työnantajalla on etukäteen oikeus saada tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hinnoittelusta, vakuutusmaksun perusteista ja kehityksestä, vakuutusehdoista sekä erikoismaksuperusteisten vakuutusten osalta riittävää tietoa vakuutusmaksun pidemmän aikavälin kehityksestä. Sama oikeus on sillä, joka valtuutettuna edustaa vakuutusta hakevaa työnantajaa, eli esimerkiksi vakuutusmeklarilla.

Vakiintuneen tulkinnan mukaan vakuutushakemuksessa on kyse pyynnöstä saattaa vakuutus voimaan. Vakuutushakemuksella vakuutuksenottaja ilmaisee vakuutuksenantajalle haluavansa tehdä vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa. Vastaavasti pyyntö saada työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskeva tarjous eli tarjouspyyntö ei ole vakuutushakemus. Tarjouspyyntö on vakuutus­hakemuksen tekemistä edeltävä kehotus vakuutustarjouksen tekemiseen.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä antamasta tarjoukseksi nimettyä asiakirjaa, mutta yhtiön on annettava vakuutusta hakevaksi katsottavalle ennakkotiedot vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot jo ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Vakuutusmuotoja koskevia tietoja voivat olla pakollisten vakuutusten lisäksi esimerkiksi vapaaehtoisia tuotteita koskevat tiedot.

Ennakkotietoja koskeva sääntely

Vakuutuksenottajalla on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan oikeus saada oikea ja riittävä kuva vakuutus­maksuunsa vaikuttavista tekijöistä (TyTAL 170§). Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksen­antajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot (VSL 5 §:n 1 mom.). Tätä vakuutussopimuslain säännöstä on sovellettava myös lakisääteistä tapaturmavakuutusta otettaessa (TyTAL 156 § 3 mom.). Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Lakisää­teinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus alkaa siitä ajankohdasta, jolloin vakuutus­yhtiö on todistettavasti vastaanottanut vakuutushakemuksen, jollei myöhemmästä alkamisajasta ole sovittu, eikä yhtiö voi kieltäytyä myöntämästä vakuutusta (TyTAL 157 §:n 1 ja 2 mom.), mikä tarkoittaa, että vakuutus­sopimus on tehty, kun hakemus on jätetty. Näin ollen vakuutushakemuksen ja sen hyväksymisen väliin ei välttämättä jää hetkeä, jolloin ennakkotiedot voisi toimittaa lain vaatimalla tavalla.

Finanssivalvonta katsoo, että vakuutuksenantaja ei voi edellyttää asiakasta tekemään vakuutushakemusta ennen kuin tämä on saanut riittävät ennakkotiedot vakuutussopimuksesta. Ennakkotietojen antaminen on laissa säädetty vakuutusyhtiön velvollisuudeksi. Vakuutuksenantajan valittavaksi jää, täyttääkö se tiedonanto­velvoitteensa antamalla tarjouksen vai jollain muulla tavalla.

Lisätietoja antaa

Antti Lampinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5518 tai antti.lampinen(at)finanssivalvonta.fi