Tillsynsmeddelande 15.9.2021 – 41/2021

Ingen betydande förändring i pensionsanstalternas kostnader för placeringsverksamheten – Andelen externt förvaltade placeringar har ökat

Enligt Finansinspektionens temabedömning har totalkostnadsprocenten för pensions­anstalternas placeringsverksamhet stigit något sedan 2017. Förändringen av totalkostnads­procenten beror på en ändring i viktningen av tillgångsklasserna, en ökning av andelen fondplaceringar samt en förändring av kostnaderna för enskilda tillgångsklasser.

Temabedömningen gällde placeringar i privata och offentliga pensionsanstalter som bedriver arbetspensionsförsäkring1. I bedömningen utreddes förutom de direkta kostnaderna per tillgångsklass även hur fondavgifterna och andra motsvarande kostnader för placeringar som förvaltas externt inverkade på nettointäkterna av placeringsverksamheten år 2020 och detta jämfördes med resultaten från den föregående enkäten från 2017.

I resultaten av temabedömningen syns förändringen i allokeringen av placeringarna mot mer icke-likvida placeringsobjekt, då pensionsanstalterna eftersträvar intäkter i en lågräntemiljö. Som en följd av denna utveckling har även andelen placeringar som förvaltas externt ökat.

Det viktigaste iakttagelserna i temabedömningen var:

  • Enligt temabedömningen hade totalkostnaderna av placeringsverksamheten i förhållande till det investerade kapitalet ökat något jämfört med år 2017 (0,9 %, 2017: 0,8 %).
  • Den ökade andelen placeringar med en hög kostnadsstruktur i placeringsallokeringen höjde både andelen utlagd verksamhet2 (år 2020: 56,3 %, 2017: 50,0 %) och totalkostnaderna. Å andra sidan minskade kostnadsökningen av att kostnadsprocenten för externt förvaltade placeringar sjönk: kostnaderna för externt förvaltade placeringar i förhållande till det investerade kapitalet som förvaltades externt sjönk något och var 1,4 procent år 2020 (2017:1,5 %).
  • Granskat enligt kostnadstyp (direkta, indirekta fortlöpande och avkastningsbundna) har det inte skett några nämnvärda ändringar i kostnadsstrukturen i förhållande till jämförelseåret.
  • Det finns inga skillnader i totalkostnadsprocenten mellan stora och små pensionsanstalter. Utan avkastningsbundna kostnader var de stora pensionsanstalternas totalkostnadsprocent lägre än i de små anstalterna.
  • Utifrån insamlat material kan det inte dras slutsatser om att de högre kostnaderna skulle bero på svagare nettointäkter.

Med ökning av externt förvaltade placeringar, uppmanar Finansinspektion att fästa uppmärksamhet, att pensionsanstalterna har tillräcklig expertis och personal för att säkerställa oberoende investeringsbeslut.

Temabedömningen gjordes föregående gång år 2017 och den genomförs med några års mellanrum.

Närmare upplysningar lämnas av

Niina Bergring, byråchef, tel. 09 183 5054 eller niina.bergring(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens temabedömning av kostnaderna för placeringsverksamheten


1Arbetspensionsbolagen, stiftelser och kassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring, Sjömanspensionskassan (SPK), Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA), Statens pensionsfond (VER), Keva, Kyrkans pensionsfond (KER)
2Med andel som förvaltas externt avses i den här temabedömningen andelen placeringar, dvs. placeringar av fondtyp, som förvaltas externt i förhållande till de förvaltade placeringstillgångarna