Valvottavatiedote 15.9.2021 – 41/2021

Eläkelaitosten sijoitustoiminnan kuluissa ei merkittävää muutosta – Ulkoisten sijoitusten osuus on kasvanut

Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan eläkelaitosten sijoitustoiminnan kokonaiskulusuhde on noussut hieman vuodesta 2017. Kokonaiskulusuhteen muutokseen on vaikuttanut sijoitusluokkien osuuksien muutos, rahastotyyppisten sijoitusten käytön kasvu sekä sijoitusluokkakohtaisten kulujen muutos.

Teema-arvio kohdistui työeläkevakuuttamista harjoittavien yksityisten ja julkisten eläkelaitosten1 sijoituksiin. Arviossa selvitettiin sijoitusluokittain suorien kulujen lisäksi rahastokulujen ja muiden vastaavien ulkoisten sijoitusten hoitokulujen vaikutus sijoitusten nettotuottoon vuonna 2020 sekä verrattiin tulemia edelliseen vuoden 2017 kyselyyn nähden.

Teema-arvion tuloksissa näkyy sijoitusten allokaation muutos kohti epälikvidejä sijoituskohteita, kun eläkelaitokset tavoittelevat tuottoja alhaisen korkotason ympäristössä. Tämän kehityksen seurauksena myös ulkoisten sijoitusten käyttö on kasvanut.

Teema-arvion keskeiset havainnot olivat:

  • Teema-arvion perusteella sijoitustoiminnan kokonaiskulut suhteessa sijoitettuun pääomaan ovat kasvaneet hieman vuoteen 2017 verrattuna (0,9 %, 2017: 0,8 %).
  • Korkean kulurakenteen omaavien sijoitusten osuuden kasvu sijoitusallokaatiossa nosti sekä ulkoistusastetta2 (vuonna 2020: 56,3 %, 2017: 50,0 %) että kokonaiskuluja. Toisaalta kulujen kasvua pienensi ulkoisiin sijoituksiin liittyvien kulusuhteiden lasku: ulkoisiin sijoituksiin liittyvät kulut suhteessa ulkoisesti hoidettujen sijoitusten pääomaan laskivat hieman ja olivat 1,4 % vuonna 2020 (2017:1,5 %).
  • Kulutyypeittäin (suorat, epäsuorat jatkuvat ja tuottosidonnaiset) tarkasteltuna kulurakenteessa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia vertailuvuoteen verrattuna.
  • Isojen ja pienten eläkelaitosten kokonaiskulusuhteessa ei ole eroa. Ilman tuottosidonnaisia kuluja suurten eläkelaitosten kokonaiskulusuhde on alhaisempi pieniin verrattuna.
  • Kertyneen aineiston perusteella ei voi päätellä, että korkeammat kulut johtaisivat heikompaan nettotuottoon.

Ulkoistettujen palveluiden lisääntyessä Finanssivalvonta kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että eläkelaitoksella on ulkoistuksesta huolimatta riittävä osaaminen ja henkilöstö sijoitustoiminnan itsenäisen päätöksenteon varmistamiseksi. Teema-arvio tehtiin edellisen kerran vuonna 2017 ja se toistetaan muutaman vuoden välein.  

Lisätietoja antaa

Niina Bergring, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5054 tai niina.bergring(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Teema-arvio sijoitustoiminnan kuluista 2020


1Työeläkeyhtiöt, lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavat säätiöt- ja kassat, MEK, MELA, VER, Keva, KER
2Ulkoistusasteella tarkoitetaan tässä teema-arviossa ulkoisten sijoitusten eli rahastotyyppisten sijoitusten määrää suhteessa hallinnoitavaan sijoitusvarallisuuteen