Valvottavatiedote 9.12.2021 – 54/2021

Määräykset ja ohjeet 14/2021 Finanssivalvonnan suositus EBAn hallintoa ja ohjausta koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2021/05)

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 2.7.2021 englanninkieliset päivitetyt ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (Guidelines on internal gover-nance). Ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 5.10.2021 (EBA/GL/2021/05).

Finanssivalvonta on antanut 23.11.2021 määräykset ja ohjeet 14/2021, joissa se saattaa kansallisesti voimaan EBAn antamat päivitetyt ohjeet. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2021.

EBAn uudistetut ohjeet käsittelevät mm. seuraavan sisältöisiä asioita.

1. Kohderyhmään tehdyt muutokset – luottolaitosten lisäksi kohderyhmään kuuluvat sijoituspalveluyritykset, joiden taseen arvo on vähintään 15 miljardia euroa ja jotka täyttävät lisäksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksessa1 tarkemmin asetetut edellytykset.

2. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ottaminen huomioon hallinnon järjestämisessä.

3. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu/ syrjimättömyyskiellot ja yhdenmukainen urakehitys sekä sukupuolineutraali palkitseminen.

4. Eturistiriitojen hallitsemiseen on lisätty sääntelyä lähipiiriä koskevaan luotonantoon/ muiden liiketoimien tekemiseen sekä luotonannon dokumentaatioon. Lähipiiriä koskevat säännökset ovat osittain uusia ja yksityiskohtaisempia tilanteessa, jossa luoton määrä ylittää 200 000 euroa.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

Ohjeiden kieliasua on tarkistettu EBAn ohjeet EBA/GL/2017/11 sisältöön verrattuna. Uusi ohje kumoaa em. ohjeen 31.12.2021 lukien.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 2.12.2021 noudattavansa ohjetta valvonnassaan.

Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 14/2021
EBAn ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/05)

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU)
N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta