Tillsynsmeddelande 12.11.2021 – 51/2021

Föreskrifter och anvisningar 13/2021 om tröskelvärde och förfaranden för etablering av ett intermediärt moderföretag inom EU

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 13/2021, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) riktlinjer av den 28 juli 2021 för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08). I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningarna följer EBA:s riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 14 november 2021.

EBA:s riktlinjer riktar sig till de behöriga myndigheterna och de finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för riktlinjerna. Riktlinjerna innehåller specifikationer för beräkning av tröskelvärdet och tillhörande förfaranden.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Hakkila, jurist, tfn 09 183 5512 eller anne.hakkila(at)fiva.fi

Bilagor