Valvottavatiedote 24.6.2021 – 30/2021

Finanssivalvonnan teema-arvio Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta

Finanssivalvonta valvoo, että työeläkevakuutustoimijat noudattavat mm. vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa. Yrittäjän eläkelain (YEL) sääntelynmukaisen toimeenpanon varmistamiseksi Finanssivalvonta teki tammikuussa 2021 teema-arvion, jossa selvitettiin eläkelaitosten käytännön menettelyä työtulon vahvistamisessa. Yrittäjän eläkelain mukaiseen vakuutukseen vahvistettu työtulo vaikuttaa jäävän usein matalaksi suhteessa todellisiin työtuloihin ja -panokseen nähden, ja tilastojen perusteella aloittavien yrittäjien työtulon määrän keskiarvo maanlaajuisesti on aleneva. Tällaisen laajan mahdollisen alivakuuttamistilanteen seurauksena on paitsi yrittäjien sosiaaliturvan heikentyminen, myös valtion maksaman eläkeosuuden lisääntyminen.

Yrittäjän eläketurvan toimeenpano YEL:in mukaan

Eläkelaitoksen tulee vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaava vuotuinen työtulo. Työtulo on lain mukaan se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö suorittamaan yrittäjätoimintaansa, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan kyseistä työtä. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa laadullisesti ja ajallisesti. Eläkelaitos vahvistaa yrittäjän hakemuksesta työtulon, joka ei riipu siitä, mitä yrittäjä saa tulona yrityksestään. YEL-työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos, ja määrittely on tehtävä kunkin yrittäjän kohdalla kokonais­harkinnan perusteella.

Teema-arvion havainnot

Työeläkeyhtiöiden koulutus- ja asiakasmateriaalit vaikuttavat asianmukaisilta. Yhtiöt kertovat yksityiskohtaisesti asiakkaille eli yrittäjille, mihin työtulon vahvistamisen tulee perustua. Materiaaleissa ja erilaisissa laskureissa on myös suositusalarajoja kunkin toimialan yrittäjille. Prosessikuvausten mukaan työeläkeyhtiön asiantuntijat arvioivat ennen vahvistamispäätöksen tekemistä yrittäjän vakuutus­hakemuksessaan tekemää ehdotusta työtulon määräksi.

Käytännön toiminta ei kuitenkaan saatujen esimerkkitapausten valossa näytä vastaavan työeläkeyhtiöiden omia ohjeita ja materiaaleja eikä lain vaatimusta. Teema-arvion pohjalta vaikuttaa, että yhtiöiden tekemät työtulon vahvistamispäätökset ovat valtaosin yrittäjän hakemuksen mukaisia, eikä niissä ole osoi­tettavissa tapauskohtaista harkintaa. Todetun pohjalta voidaan tehdä se johtopäätös, että vahvistetut työtulot eivät vastaa tasoa, joka niillä yhtiön omien ohjeiden mukaan pitäisi olla.

Lisäksi on havaittavissa, että yrittäjille heille toimitetun tiedon perusteella syntyy väärä kuva tavasta, jolla työtulo eläkeyhtiön toimesta tulisi vahvistaa. Vakuutuksen hakijoille on annettu tiedoksi runsaasti työtulon harkintaan vaikuttavia seikkoja, joiden perusteella hakija itse voisi tehdä järkiperäisen päätöksen oman työtulonsa suuruudesta.

Yrittäjän itsensä tekemä arvio ei kuitenkaan poista eläkeyhtiön vastuuta oikean, työpanokseen perustuvan, työtulon tasoa koskevasta harkinnasta. Työtuloja vaikutetaan vahvistetun, vaikka yrittäjän arvion mukaisella työtulon määrällä yrittäjä ei uskottavasti voisi palkata vastaavan ammattitaidon omaavaa henkilöä kyseiseen työhön. Mahdollinen menettely, jossa yrittäjän oma arvio lähes poikkeuksetta vahvistetaan lopulliseksi työtulon määräksi, ei täytä vaatimusta yhtiön omasta harkinnasta eikä siten vastaa sääntelyn vaatimuksia työtulon määrittämisestä.

Lisätietoja antaa

Timo Holopainen, valvontapäällikkö, puhelin 09 183 5661 tai timo.holopainen(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös

Valvottavatiedote 4.12.2020 – 78/2020