Tillsynsmeddelande 19.2.2021 – 7/2021

Finansinspektionens direktions beslut om lägsta riskviktsgräns för bostadslån i Sverige

Finansinspektionens direktion beslutade på sitt sammanträde den 18 februari 2021 med stöd av artikel 458 i EU:s kapitalkravsförordning (575/2013) ge sitt erkännande till att den lägsta gräns på 25 % som den svenska Finansinspektionen beslutade om den 15 december 2020 och som trädde i kraft den 30 december 2020 för de genomsnittliga riskvikterna för bostadslån som beviljats av kreditinstitut som tillämpar internmetoden också tillämpas på kreditinstitut som är registrerade i Finland. Den lägsta riskviktsgränsen tillämpas på enskilda kreditinstitut som har ett utestående belopp av bostadslån i Sverige på över 5 miljarder SEK.

Den svenska behöriga myndigheten, Finansinspektionen, fattade den 15 december 2020 beslut om att förlänga den lägsta gräns på 25 % som ställdes den 22 augusti 2018 för de genomsnittliga riskvikterna för bostadslån som beviljats av kreditinstitut som tillämpar internmetoden. Beslutet trädde i kraft den 30 december 2020 och gäller fram till den 30 december 2021.

Åtgärden baserar sig på artikel 458 i EU:s kapitalkravsförordning, som föreskriver att den behöriga myndigheten kan införa högre riskvikter för tillgångsprisbubblor i fastighetsbranschen för att förebygga makrotillsynsrisker i det finansiella systemet. Den lägsta riskviktsgränsen är institutsspecifik och gäller hushållens exponeringar med säkerhet i fastighet i Sverige.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, ledande makrostabilitetsexpert, tfn 09 183 5236 eller peik.granlund(at)fiva.fi

Bilaga

Direktionens beslut 18.2.2021