Tillsynsmeddelande 19.11.2021 – 52/2021

Finansinspektionen elektroniska kommunikation utvidgas att även omfatta ansökningar om godkännande av placeringsfondernas stadgar

Finansinspektionen tog den 15 juni 2020 i bruk elektronisk kommunikation som stegvis utvidgats med olika tjänster

  • 15.6.2020 rapportering av antalet kundklagomål som lämnats in till företag under Finansinspektionens tillsyn och anmälan om användning av anknutna ombud i investeringstjänsterna
  • 2.12.2020 tjänst för anmälan till prospektregistret för värdepapper
  • 14.7.2021 anmälan om lämpligheten och tillförligheten hos ledningen i de företag som Finansinspek­tionen utövar tillsyn över inom vissa tillsynssektorer
  • 13.10.2021 anmälan av transaktioner utförda av personer i ledande ställning.

Den 2 december 2021 utvidgas den elektroniska kommunikationen med en e-tjänst för fastställande av placeringsfondernas stadgar, med hjälp av vilken fondbolagens representanter via systemet kan ansöka om fastställande av placeringsfondens nya eller ändrade stadgar. För införandet av e-tjänsten gäller en övergångs­period 2.12.2021–2.3.2022, under vilken ansökningar också kan skickas såsom nu per e-post till Finans­inspek­­tionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Efter övergångsperioden ska ansökningar om fastställandet av placeringsfondens stadgar skickas via e-tjänsten.

E-tjänsten gör det möjligt att använda en dataskyddad förbindelse. I utvecklingen av systemhelheten har det fästs särskild uppmärksamhet vid dataskyddet samt vid att ärendena behandlas konfidentiellt.

Identifikation och fullmakter i Suomi.fi-tjänsten

Användningen av e-tjänsten kräver alltid stark autentisering då personen har en finsk personbeteckning. Autentisering och beviljande av fullmakt att sköta ärenden för ett företag eller ett samfund görs via tjänsten Suomi.fi (https://www.suomi.fi/hemsidan/).

Användarna identifierar sig i systemet t.ex. med sina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

För att kunna uträtta ärenden för företag och samfund krävs gällande Suomi.fi-fullmakter. För närvarande kan en verkställande direktör via tjänsten Suomi.-fi-fullmakter ensam ge en person fullmakt att företräda företaget eller samfundet även i fall där minst två personer ska ha namnteckningsrätt. Finansinspektionen rekom­menderar att en verkställande direktör i ett större företag och samfund fortfarande ger fullmakt i form av fullmaktsrätt, vilket innebär att fullmaktstagaren även kan vidarebefullmäktiga personer och administrera fullmakterna på samma sätt som verkställande direktören.

Beträffande företag och samfund ska fullmakt ges för minst en e-tjänst innan ett ärende kan skötas. Fullmakt som gäller fastställande av placeringsfondens stadgar finns under rubriken: Fastställande av placeringsfonden stadgar. Närmare information om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi: https://www.suomi.fi/fullmakter/

Testmiljö för e-tjänster

Finansinspektionens e-tjänst kan testas i en för ändamålet avsedd produktionstestmiljö, i vilken inloggning sker via tjänsten Suomi.fi eller i fortsättningen även med Finansinspektionens ID-koder, i de fall då personen inte har en finländsk personbeteckning. I testmiljön kan både tillgängliga e-tjänster och nya e-tjänster som lagts till i testningssyfte testas kontinuerligt. Uppgifterna blir kvar i testdatabasen och behandlas inte som ett verkligt ärende. Vid behov kan handläggningen av ett testärende hos Finansinspektionen avtalas särskilt (kvitteringsmeddelanden, meddelandefunktionen och meddelande av beslut). I produktionstestmiljön ska endast uppgifter som är avsedda för testning användas.

Närmare information om e-tjänsterna

Webbplatsen för Finansinspektionens elektroniska kommunikation: Finansinspektionens elektroniska kommunikation

Frågor om e-tjänsterna

Per e-post: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi