Tillsynsmeddelande 25.3.2021 – 14/2021

EBA:s andra uppföljningsrapport om genomförandet av likviditetstäckningskravet (LCR) i EU-området

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 15 mars 2021 den andra uppföljningsrapporten om genomförandet av likviditetstäckningskravet (LCR) i EU-området. Rapporten kompletterar den rapport som publicerades den 12 juli 2019.

Rapporten innehåller handledning för banker och tillsynsmyndigheter och är indelad i tre delar.

  • På grund av coronapandemin behandlar den första delen flera frågor ur ett krisperspektiv, såsom användningen av likviditetsbuffertar, avvecklingsmekanismen, centralbanksstödet och ytterligare likviditetsutflöden från derivat.
  • Den andra delen innehåller handledning om hantering av notariatlån, risker med optimering av likviditetstäckningsgraden, ömsesidigt beroende inflöden och utflöden samt bedömning av kriterierna för tre procents utflödessatser för stabila inlåningar från allmänheten.
  • I den tredje delen beskrivs effekterna av den första rapporten.

Rapporten finns på EBA:s webbplats.

EBA fortsätter att regelbundet följa genomförandet av likviditetstäckningskravet och kompletterar rapporten med sina iakttagelser och ytterligare handledning vid behov. Finansinspektionen kommer att fästa uppmärksamhet vid de delområden som nämns i rapporten som ett led i den fortlöpande tillsynen av likviditetsrisker.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi