Tillsynsmeddelande 1.10.2021 – 44/2021

Ansökan om stadgeändringar i pensionskassor, pensionsstiftelser och sjukkassor

Finansinspektionen begär att uppmärksamhet fästs vid följande faktorer i samband med ansökningar om stadgeändringar.

Stadgarna fastställs i regel framåt i tiden

Beslut om stadgeändringar i pensionskassor och -stiftelser (pensionsanstalter) samt sjukkassor är sådana förvaltningsbeslut som avses i 7 kap. i förvaltningslagen (434/2003). Förvaltningsbeslut kan i regel inte ha retroaktiv rättsverkan, såvida det inte särskilt föreskrivs om detta i lagstiftningen. På så sätt kan de stadge-ändringar som Finansinspektionen fastställer i regel träda i kraft tidigast på dagen för Finansinspektionens beslut. Även den offentliga tillförlitligheten i registret över försäkringskassor och pensionsstiftelser förutsätter att det i registret inte antecknas stadgeändringar som trätt i kraft retroaktivt.

Minst en månad ska reserveras för behandling

För Finansinspektionen bör reserveras en skälig tid för behandling av ansökan innan stadgarna önskas träda i kraft. Behandlingstidens längd är beroende av typen och omfattningen av de sökta ändringarna, hur väl ansökan och bilagorna till den är förberedda samt huruvida alla nödvändig utredningar finns bifogade till ansökan. Ansökan och bilagorna till den beskrivs närmare i tillsynsmeddelandet 45/2018 (4.9.2018). Då ansökan inlämnas så fullständig som möjligt minskar behovet av tilläggsutredningar, vilket förkortar behandlingstiden.

Om ansökan om stadgeändring är tydlig och det i ansökan endast ansöks om en enskild eller några tydliga ändringar, är den målsatta behandlingstiden ungefär en månad. En sådan ansökan kan t.ex. gälla en ändring av antalet styrelseledamöter eller en ändring av arbetsgivarnas namn. Om stadgeändringen är kopplad till förmåner eller innehåller en revidering eller uppdatering av en del av stadgarna eller hela stadgehelheten, är den målsatta behandlingstiden ungefär tre månader.

Det lönar sig att beakta att många samtidiga ansökningar om stadgeändringar på grund av exempelvis lagstiftningsändringar och semestertider kan orsaka köer i behandlingen.

Brådskande ändringar separat från andra ändringar

Om en kassa eller stiftelse önskar att en stadgeändring snabbt försätts i kraft, rekommenderar Finansinspektionen att det lämnas in en egen ansökan för stadgeändringen och att man inte samtidigt ansöker om andra än nödvändiga ändringar i anslutning till den brådskande ändringen.

Finansinspektionen kommer att förnya sina föreskrifter och anvisningar efter att totalreformen av lagstiftningen om pensionsstiftelser, pensionskassor och sjukkassor har godkänts och trätt i kraft. I samband med det ges nya föreskrifter och anvisningar för pensionsanstalter om ansökan om fastställande av stadgeändringar, bilagorna till ansökan, ikraftträdandet och annat förfarande.

Närmare upplysningar lämnas av

Tarja Taipalus, byråchef, tfn 09 183 5201 eller tarja.taipalus(at)fiva.fi