Tillsynsmeddelande 1.12.2020 – 77/2020

Utläggning av verksamhet inom försäkringsbranschen

Då försäkringsbranschen sköter sin offentliga förvaltningsuppgift är den en del av den s.k. indirekta offentliga förvaltningen. Offentliga förvaltningsuppgifter förekommer i anslutning till den lagstadgade försäkringen och till skötseln av försäkringsskyddet i anslutning till den. Tillsynsobjekt som sköter en offentlig förvaltningsuppgift kan inte överföra, dvs. lägga ut denna uppgift, såvida det inte finns detaljerade bestämmelser om överföring i lagen.

Försäkringslagstiftningen innehåller få direkta bestämmelser om vilken verksamhet som kan läggas ut. För att bilda sig en helhetsuppfattning bör man särskilt också känna till den tolkningspraxis som också gäller överföring av en offentlig förvaltningsuppgift i grundlagen.

Utredningen bygger på tillsynsiakttagelser

Enligt Finansinspektionens iakttagelser har tillsynsobjekten inom försäkringsbranschen delvis lagt ut funktioner som det enligt gällande lag och grundlagens tolkningspraxis inte är möjligt att lägga ut. I samband med att ärendet utreddes observerades det ett behov av att bilda sig en helhetsuppfattning av i hurdan omfattning utläggning tillåts och att vidta tillsynsåtgärder som gäller den.

Offentliga förvaltningsuppgifter

De flesta tillsynsobjekten inom försäkringsbranschen sköter offentliga förvaltningsuppgifter som enligt 124 § i grundlagen har anförtrotts dem genom lag eller med stöd av lag. Med en offentlig förvaltningsuppgift avses en tämligen omfattande helhet av förvaltningsuppgifter, och det finns ingen skarpt avgränsad definition av den. Det är emellertid inte motiverat att betrakta åtgärder av helt teknisk karaktär och som inte inverkar på hur ett ärende avgörs som offentliga förvaltningsuppgifter.

Den offentliga förvaltningsuppgiftens kärna, utövandet av offentlig makt, kan definieras tämligen entydigt. Utövandet av offentlig makt är de åtgärder som tillsynsobjektet tar och med vilka det direkt påverkar en privatpersons rättigheter eller skyldigheter, t.ex. ersättnings- och förmånsbeslut. Till övriga delar ger den offentliga förvaltningsuppgiftens innehåll mer rum för tolkning och bör avgöras från fall till fall. Offentliga förvaltningsuppgifter kan vara t.ex. hörandet av parter, mottagande av förmåns- eller ersättningsansökningar, rådgivning och utbetalning av lagstadgad försäkring.

Verkställandet av följande lagar innehåller offentliga förvaltningsuppgifter

  • i skadeförsäkringsbolag lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen, lagen om miljöskadeförsäkring och lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
  • i arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare
  • i försäkringskassor sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
  • i arbetslöshetskassor lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om alterneringsledighet.

Utläggning av en offentlig förvaltningsuppgift förutsätter en bestämmelse som berättigar till den

Ett tillsynsobjekt som sköter en offentlig förvaltningsuppgift kan inte överföra den vidare (subdelegera), såvida det inte finns detaljerade bestämmelser om det i lagen.

Möjlighet till subdelegering har inte föreskrivits för ovan nämnda tillsynsobjekt. Det innebär att tillsynsobjektet inte kan lägga ut offentliga förvaltningsuppgifter med stöd av gällande reglering. Detta gäller också en överföring av uppgifterna till en annan auktoriserad aktör.

Privaträttslig verksamhet

Försäkringslagstiftningen är av central betydelse då man avgör i vilken omfattning det är tillåtet att lägga ut verksamheter, där det inte handlar om att sköta en offentlig förvaltningsuppgift. Allmänt sagt ska tillsynsobjektet ha i lagen förutsatta organ och förvaltningssystem. I princip är utläggning i övrigt möjlig.

En noggrannare bedömning av i vilken omfattning utläggning är möjlig görs emellertid från fall till fall. På bedömningen inverkar t.ex. vilken typ av verksamhet som tillsynsobjektet bedriver, risker och proportionalitetsprincipen i anslutning till ordnandet av förvaltningen.

Fortsatta åtgärder

Tillsynsobjektet är skyldigt att vidta nödvändiga åtgärder, såvida det har lagt ut sin verksamhet i en större omfattning än vad som tillåts i lagen. Tillsynen över utläggningen av verksamheter ingår i den fortlöpande tillsynen. Finansinspektionen kommer även att uppdatera sina anvisningar att motsvara den nuvarande tolkningspraxisen i frågor som gäller utläggning.

Närmare upplysningar

Kaisa Forsström, avdelningschef, tfn 09 183 5252 eller kaisa.forsstrom(at)fiva.fi