Tillsynsmeddelande 25.2.2020 – 4/2020

Gruppförsäkring och gruppförmånsförsäkring

Finansinspektionen har fäst uppmärksamhet vid att försäkringsbolagen har ingått avtal om gruppförsäkringar som påminner om gruppförmånsförsäkring. Enligt Finansinspektionen är sådana avtal och tillhandahållandet av dem problematiska med tanke på kundskyddet, iakttagandet av lagen och ur konkurrenssynvinkel.

Enligt Finansinspektionens uppfattning föreskrivs det i lagen om försäkringsavtal förutom om en normal individuell försäkring även om gruppförsäkring och gruppförmånsförsäkring, men inte om en kombination av dem.

Reglering

Bestämmelser om gruppförsäkring finns i 2 § i lagen om försäkringsavtal. Enligt lagens 2 § 1 mom. 6 punkten avses med gruppförsäkring en försäkring där de försäkrade är eller kan vara medlemmar av en grupp som anges i försäkringsavtalet (gruppförsäkringsavtal).

Bestämmelser om gruppförmånsförsäkring finns i 2 § 3 mom. i lagen om försäkringsavtal. En försäkring som erbjuds en grupp och där premien helt eller delvis ska betalas av den försäkrade (gruppförmånsförsäkring) betraktas vid tillämpningen av denna lag som en individuell försäkring.

Enligt regeringens proposition (RP 114/1993 rd) gäller stadgandena om gruppförsäkring inte en sådan till en grupp erbjuden försäkring, vars premie helt eller delvis ska betalas av den försäkrade. En sådan försäkring är enligt definitionen i lagen om försäkringsavtal en gruppförmånsförsäkring. Försäkringstagaren av gruppförsäkringen betalar hela försäkringspremien. De försäkrade kan inte själva bestämma om de hör eller inte hör till försäkringen och de har ingen möjlighet att inverka på försäkringens innehåll.

I regeringens proposition konstateras vidare att ”Med tanke på stadgandets tillämpning saknar det betydelse om den försäkrade betalar premien till försäkringsgivaren direkt eller genom förmedling av sammanslutningen ...”[..] ”Försäkringen anses vara en sådan gruppförmånsförsäkring som avses i momentet endast i det fall att det entydigt är fråga om att betala en premie eller en del av en sådan.” Därtill konstateras att ”En gruppförmånsförsäkring likställs i lagförslaget med en individuell försäkring och den som är försäkrad genom en gruppförmånsförsäkring likställs med en person som har tecknat en individuell försäkring. En sammanslutning som med en försäkringsgivare har avtalat om att erbjuda medlemmarna av en grupp en försäkring, anses inte som försäkringstagare.”

I regeringens proposition (RP 63/2009 rd) konstateras att ”enligt 3 mom. i gällande 2 § anses en försäkring som erbjuds en grupp inte som gruppförsäkring om premien helt eller delvis ska betalas av den försäkrade. En sådan försäkring kallas i regel gruppförmånsförsäkring. I gällande lag finns endast en särskild bestämmelse om gruppförmånsförsäkringar. Eftersom det nu föreslås att lagen ska få en ny bestämmelse om gruppförmånsförsäkringens upphörande anses det nödvändigt att till 2 § 3 mom. foga denna benämning som tidigare endast funnits i motiveringstexten. Dessutom föreslås ett förtydligande sålunda att det fastställs att dessa försäkringar är individuella försäkringar vid tillämpningen av lagen om försäkringsavtal.”

Om bestämmelsernas tvingande karaktär föreskrivs i 3 § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringsavtal. Ett avtalsvillkor är ogiltigt, om det till nackdel för någon annan försäkrad eller ersättningsberättigad än försäkringstagaren avviker från bestämmelserna i nämnda lag. Därtill konstateras att ”ett avtalsvillkor som till nackdel för försäkringstagaren avviker från bestämmelserna i denna lag är ogiltigt i förhållande till en konsument samt till en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt. Bestämmelserna i detta moment gäller inte gruppförsäkring.”

Finansinspektionens syn på lagens innehåll

Enligt lagen om försäkringsavtal är gruppförsäkring endast en sådan försäkring, i vilken försäkringstagaren betalar försäkringspremier för de försäkrade som är medlemmar i en grupp och i vilken försäkringsgivaren eller försäkringstagaren inte tar ut försäkringspremien direkt eller indirekt av den försäkrade. Uppbärande av försäkringspremier är t.ex. att en del av försäkringspremien meddelas som en del av den avgift som tas ut för en annan tjänst (i euro eller som en procentandel av serviceavgifter eller leasinghyra). De som hör till gruppen kan inte heller välja om de vill vara försäkrade.

Enligt samma lag är en gruppförmånsförsäkring förutom en normal försäkring som erbjuds en grupp även en sådan (grupp)försäkring, för vilken den försäkrade betalar försäkringspremien antingen direkt till försäkringsbolaget eller indirekt via försäkringstagaren.

Motiveringar till Finansinspektionens syn

Lagen om försäkringsavtal fastställer vad som är en grupp- och gruppförmånsförsäkring. Regleringen är bindande för aktörerna.

Med beaktande av lagens tvingande karaktär gentemot den försäkrade anser Finansinspektionen att försäkringsgivaren och försäkringstagaren inte heller genom ömsesidiga avtal kan försvaga det skydd som föreskrivs den försäkrade. Om andra försäkringsformer än de som föreskrivs i lagen var tillåtna, skulle detta dessutom leda till oklarheter i tolkningen av bestämmelserna och göra det möjligt att bl.a. kringgå lagstiftningen om distribution av försäkringar.

Åtgärder som förutsätts av tillsynsobjekten

Finansinspektionen uppmanar försäkringsbolagen att se över alla sina gruppförsäkringsarrangemang och att säkerställa att de uppfyller bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen kommer att kontrollera att arrangemangen överensstämmer med lagen som en del av sin tillsynsuppgift.

Om den försäkrade i en försäkring som namngetts som en gruppförsäkring direkt eller indirekt betalar försäkringspremie, är försäkringen en gruppförmånsförsäkring som enligt lagen ska behandlas som en individuell försäkring. För att försäkringen inte ska betraktas som en gruppförmånsförsäkring, bör försäkringsbolagen säkerställa att gruppförsäkringens försäkringstagare inte tar ut försäkringspremie av de försäkrade och inte heller meddelar premiens belopp som en del av priset på en annan tjänst.

Finansinspektionen följer upp huruvida grupp- och gruppförmånsförsäkringarna överensstämmer med lagen som en del av den fortlöpande tillsynen.

Närmare upplysningar lämnas av           

Päivi Turunen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi