Valvottavatiedote 25.2.2020 – 4/2020

Ryhmävakuutus ja ryhmäetuvakuutus

Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksia ryhmävakuutuksista, joissa on ryhmäetuvakuutuksen piirteitä. Finanssivalvonta katsoo, että tällaisiin sopimuksiin ja niiden tarjoamiseen liittyy asiakkaansuojan, lain noudattamisen ja kilpailun kannalta ongelmia.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan vakuutussopimuslaissa säädetään normaalin yksilöllisen vakuutuksen lisäksi vain ryhmävakuutuksesta ja ryhmäetuvakuutuksesta, mutta ei näiden yhdistelmistä.

Sääntely

Ryhmävakuutuksesta säädetään vakuutussopimuslain (jäljempänä VSL) 2 §:ssä. Lain 2 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan laissa ryhmävakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jossa vakuutettuina ovat tai voivat olla vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa (ryhmävakuutussopimus) mainitun ryhmän jäsenet.

Ryhmäetuvakuutuksesta säädetään VSL:n 2 §:n 3 momentissa. Sellaista ryhmälle tarjottavaa vakuutusta, jossa vakuutetun on osittain tai kokonaan suoritettava vakuutusmaksu (ryhmäetuvakuutus), pidetään tätä lakia sovellettaessa yksilöllisenä vakuutuksena.

Hallituksen esityksen (HE 114/1993 vp) mukaan lakiehdotuksen ryhmävakuutukseen sovellettavat säännökset eivät koske sellaista ryhmälle tarjottavaa vakuutusta, jonka maksun vakuutettu maksaa kokonaan tai osaksi. Tällainen vakuutus on vakuutussopimuslain määritelmän mukaan ryhmäetuvakuutus. Ryhmävakuutuksen ottaja maksaa kokonaan vakuutusmaksun. Vakuutetut eivät voi itse päättää kuulumisestaan vakuutuksen piiriin eikä heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa vakuutuksen sisältöön.

Edelleen hallituksen esityksen mukaan ”Säännöksen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, maksaako vakuutettu vakuutusmaksun vakuutuksenantajalle suoraan vai yhteisön välityksellä.”[..] ”Vakuutus katsotaan momentissa tarkoitetuksi ryhmäetuvakuutukseksi ainoastaan siinä tapauksessa, että kysymyksessä on selkeästi vakuutusmaksun tai sen osan suorittaminen.” Lisäksi todetaan, että ”Ryhmäetuvakuutus rinnastetaan lakiehdotuksessa yksilölliseen vakuutukseen ja ryhmäetuvakuutuksen vakuutettu yksilöllisen vakuutuksen vakuutuksenottajaan. Yhteisöä, joka on vakuutuksenantajan kanssa sopinut vakuutuksen tarjoamisesta ryhmän jäsenille, ei pidetä vakuutuksenottajana.”

Hallituksen esityksen (HE 63/2009 vp) mukaan ”Voimassa olevan pykälän 3 momentin mukaan ryhmävakuutuksena ei pidetä ryhmälle tarjottavaa vakuutusta, jossa vakuutetun on maksettava vakuutusmaksu tai sen osa. Tällaista vakuutusta kutsutaan yleensä ryhmäetuvakuutukseksi. Voimassa olevassa laissa on ainoastaan yksi ryhmäetuvakuutuksia koskeva erityissäännös. Koska lakiin ehdotetaan nyt lisättäväksi uusi, ryhmäetuvakuutuksen päättymistä koskeva säännös, pidetään tarpeellisena lisätä käsiteltävään momenttiin tämä aikaisemmin vain perusteluissa käytetty nimitys. Lisäksi säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi siten, että tällaisten vakuutusten todetaan olevan vakuutussopimuslain säännöksiä sovellettaessa yksilöllisiä vakuutuksia.”

Vakuutussopimuslain pakottavuudesta säädetään lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa. Sopimusehto, joka poikkeaa lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. Lisäksi ”sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta”.

Finanssivalvonnan näkemys lain sisällöstä

Ryhmävakuutus on vakuutussopimuslain mukaan vain sellainen vakuutus, jossa vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun ryhmään kuuluvien vakuutettujen puolesta ja jossa vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja ei peri vakuutusmaksua suoraan tai välillisesti vakuutetulta. Vakuutusmaksun perimisenä pidetään esimerkiksi vakuutusmaksun osuuden ilmoittamista osana muusta palvelusta perittävää maksua (euroina tai prosenttiosuutena palvelumaksusta tai leasingvuokrasta). Ryhmään kuuluva ei voi myöskään valita, haluaako olla vakuutettuna.

Ryhmäetuvakuutus on samaisen lain mukaan normaalin ryhmälle tarjottavan vakuutuksen lisäksi sellainen (ryhmä)vakuutus, joita koskevan vakuutusmaksun vakuutettu maksaa joko suoraan vakuutusyhtiölle tai välillisesti vakuutuksenottajan kautta.

Perustelut Finanssivalvonnan näkemykselle

Vakuutussopimuslaki määrittelee ryhmä- ja ryhmäetuvakuutuksen. Tämä sääntely on toimijoita sitovaa.

Finanssivalvonta katsoo, että ottaen huomioon lain pakottavuuden vakuutettua kohtaan, vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja eivät voi myöskään keskinäisellä sopimuksella heikentää vakuutetulle säädettyä turvaa. Muiden kuin laissa säädettyjen vakuutusmuotojen salliminen johtaisi lisäksi epäselvyyteen säännösten tulkinnassa ja mahdollistaisi muun muassa vakuutusten tarjoamista koskevan sääntelyn kiertämisen.

Valvottavilta edellytettävät toimenpiteet

Finanssivalvonta kehottaa vakuutusyhtiöitä käymään läpi kaikki ryhmävakuutusjärjestelynsä ja varmistamaan, että ne täyttävät vakuutussopimuslain säännökset. Finanssivalvonta tulee tarkastelemaan järjestelyjen lainmukaisuutta osana valvontatehtäväänsä.

Jos ryhmävakuutukseksi nimetyn vakuutuksen vakuutettu maksaa vakuutusmaksun suoraan tai välillisesti, vakuutus on ryhmäetuvakuutus ja sitä käsitellään lain mukaan yksilöllisenä vakuutuksena. Jotta vakuutusta ei katsottaisin ryhmäetuvakuutukseksi, vakuutusyhtiöiden on varmistettava, että ryhmävakuutuksen ottajat eivät peri vakuutetulta vakuutusmaksua tai edes ilmoita sen määrää osana muun palvelun hintaa.

Finanssivalvonta seuraa ryhmä- ja ryhmäetuvakuutusten sääntelynmukaisuutta osana jatkuvaa menettelytapojen valvontaa.

Lisätietoja antaa                 

Päivi Turunen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5557 tai paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi