Tillsynsmeddelande 29.9.2020 – 62/2020

Försäkringsdistribution via en ombudskanal

Finansinspektionen fäster på hösten 2020 särskild uppmärksamhet vid försäkringsdistribution som sker via en ombudskanal.

Finansinspektionen påminde genom sin begäran om utredning i september 2020 flera försäkringsbolag om skyldigheten att se till att ombuden har tillräcklig kompetens såväl om försäljning av försäkrings­produkter som om registrering som försäkringsförmedlare. De brist­fälliga uppgifterna i Finansinspektionens försäkringsförmedlar­register visade att alla ombud inte hade fått tillräcklig introduktion för att kunna distribuera försäkringar i enlighet med lagen om försäkringsdistribution (234/2018).

Finansinspektionen förutsatte åtgärder för att korrigera den bristfälliga registreringen senast den 1 november 2020. Finansinspektionen för­utsätter också att försäkringsbolagen genom intyg bekräftar att deras ombud och sidoverksamma ombud har tillräcklig yrkeskompetens i samband med ny registrering fr.o.m. den 5 oktober 2020.

Finansinspektionen övervakar näringsförbud som en del av tillsynen av försäkringsförmedlarnas goda vandel. Uppgifterna fås från närings­förbudsregistret på tjänstens vägnar, och nya sökanden av anteckning i registret behöver således inte längre foga utdrag från näringsförbuds­registret till sina ansökningar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Antti Lampinen, marknads­över­vakare, antti.lampinen(at)fiva.fi, eller tfn 09 183 5518
  • Tommi Laitiainen, biträdande jurist, tommi.laitiainen(at)fiva.fi, eller tfn 09 183 5213

Bilaga

Brevet med begäran om utredning: Försäkringsdistribution via en ombudskanal