Tillsynsmeddelande 24.3.2020 – 9/2020

För att minimera effekterna av coronavirusläget får skade- och livförsäkringsbolagen mer tid för rapportering

Spridningen av coronaviruset och den snabba försvagningen av ekonomin inverkar på skade- och livförsäkringsbolagens verksamhet. För att minimera effekterna är det viktigt att bolagen kan säkerställa de viktigaste funktionernas kontinuitet och trygga de försäkrade förmånerna. Det är nödvändigt att kundservicen fortsätter och att bolaget noga följer placeringsverksamheten och solvensen.

Finansinspektionen stöder i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa och de andra nationella tillsynsmyndigheterna inom EU detta mål genom att ge mera tid för en del av rapporteringen samt genom att begränsa antalet uppgiftsbegäran och inspektioner. Solvenssituationen och effekterna av marknadsförändringarna bör emellertid följas upp ännu noggrannare än tidigare.

Uppdaterad rapporteringstidtabell

Skade- och livförsäkringsbolagens rapporteringsdatum ändras enligt följande:

  Rapport Inlämningstidpunkt
Kvartalsrapporterna    
1 S2 QES Kvartalsrapporterna, Solo 12.5.2020
2

S2 QES Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 1, solo
Derivatives Transactions (S.08.02)

2.6.2020

3

S2 QRG Kvartalsrapportering, Group

23.6.2020

4

S2 QRG Kvartalsrapporterna, Group Derivatives Transactions (S.08.02)

14.7.2020

5

S2 QFS, QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo, Group

26.5.2020

Vuosiraportit    
6

S2 AES Årsrapportering, Solo

2.6.2020

7

S2 AES Årsrapportering, Solo, som ett undantag från punkt 6

 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • Cash-Flow projections for life business (S.13.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)

21.4.2020**

8

S2 ARG* Årsrapportering, Group

14.7.2020
9

S2 ARG* Årsrapportering, som ett undantag från punkt 8, Group

 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
 • Undertakings in the scope of the group (S.32.01)
2.6.2020
10 VJ Statistikundersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (kategorier 420, 465, 466) 30.6.2020
11

VM Försäkringsbolagets statistikuppgifter (kategorier 420, 465)

30.6.2020

12

VN Statistikundersökning av trafikförsäkringen (kategorier 420, 465, 466)

30.6.2020

Finansinspektionen ber om att bolagen strävar efter att lämna in rapporterna enligt punkt 1 och punkt 3 så fort som möjligt efter att rapporteringsperioden löper ut.

Likaså ber Finansinspektionen att SCR i uppgifterna om kapitalbas i kvartalsrapporteringen (S.23.01) uppges beräknade utifrån uppgifterna i slutet av kvartalet och inte enligt de normala anvisningarna enligt den sista beräkningsdagen.

Tidsfristerna för rapporter i textformat fortsätter som följer:

 1. Tidsfristen för offentliggörandet av lägesrapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR) flyttas fram och det nya inlämningsdatumet är  2.6.2020 (solo) och 14.7.2020 (group).*
  Rapporttabellerna Balance-sheet (S.02.01), LTG (S.22.01), Own funds (S.23.01) SCR calculation (S.25.01) ska emellertid publiceras senast 21.4.2020 (solo) och 2.6.1010 (group).*

  Försäkringsbolagen ska beakta det nuvarande läget som en betydande förändring enligt 8a kap. 6 paragrafen i försäkringsbolagslagen och offentliggöra ovan nämnda rapport samtidigt med information om hur eventuella effekter av coronavirusepidemin har inverkat på rapportuppgifterna.

 2. Tiden för inlämnande av tillsynsrapporten till Finansinspektionen förlängs och det nya inlämningsdatumet är 2.6.2020 (solo) och 14.7.2020 (group)*    

Marknadsförändringarna ska följas upp noggrant

Kraftiga marknadsrörelser både på aktie- och räntemarknaden inverkar på intäkterna från skade- och livförsäkringsbolagens placeringsverksamhet och på solvensen. Hur stora effekterna blir är beroende av bolagets riskprofil, t.ex. aktievikten och ränterisken på båda sidorna i balansräkningen. Under rådande undantagsförhållanden bör det iakttas stor återhållsamhet i vinstutdelningen och i utbetalningen av rörliga arvoden.

Bolagen, inklusive bolagets styrelse, bör i tillräcklig grad kunna följa upp marknadsförändringarnas effekter på ansvarsskulden och solvensen. I regleringen förutsätts beräkning en gång per år, med det är inte tillräckligt vid kraftiga marknadsfluktuationer.

Enligt Finansinspektionens uppfattning bör en ny beräkning kunna göras varje månad och en uppdatering till väsentliga delar varje vecka. Även den marknadsbaserade ansvarsskulden borde med beaktande av bolagets riskprofil kunna räknas tillräckligt ofta för att stöda den interna rapporteringen och riskhanteringen.

Antalet inspektioner begränsas

Finansinspektionen begränsar antalet inspektioner av skade- och livförsäkringsbolagen och andra uppgiftsbegäran i ärenden som inte ansluter sig till hanteringen av läget under coronavirusepidemin. Nya inspektioner av skade- och livförsäkringsbolagen inleds inte tillsvidare.

Eiopa har publicerat nya meddelanden i anslutning till situationen och de kan läsas på Eiopas webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

 • rapportering Kirsti Svinhufvud, finansanalytiker, tfn 09 183 5251 eller kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi
 • övriga ärenden: Teija Korpiaho, byråchef, tfn 09 183 5528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi

 

* korrigerats den 25 mars 2020.
** korrigerats den 26 mars 2020.