Tillsynsmeddelande 10.6.2020 – 34/2020

Finansinspektionen tar i bruk e-tjänsten stegvis

Finansinspektionen tar till en början i bruk e-tjänsten med två tjänster, av vilka den ena ansluter sig till rapporteringen av kundklagomål till Finansinspektionen och den andra till anmälan om anlitande av anknutna ombud i investerings­tjänsterna. Dessa tjänster tas i bruk den 15 juni 2020. E-tjänsten utvidgas stegvis så att aktörerna på finansmarknaden ska kunna sköta allt flera av de ärenden som regleringen förutsätter via tjänsten, t.ex. skicka anmälningar och ansökningar till Finansinspektionen. Tjänsten innehåller t.ex. inte rapportering om ekonomisk ställning och risker (FINREP, COREP, Solvens II) eller transaktionsrapportering.

E-tjänsten kommer att innehålla både tjänster som riktar sig enbart till vissa företag under tillsyn och tjänster som är öppna för alla finansiella sammanslutningar, företag och privatpersoner. Tjänsterna grupperas enligt de olika finansiella sektorernas rapporteringsskyldigheter.

E-tjänsten gör det möjligt att använda en dataskyddad förbindelse. I utvecklingen av systemhelheten har det fästs särskild uppmärksamhet vid dataskyddet samt vid att ärendena behandlas konfidentiellt.

Finansinspektionen har informerat företagen under tillsyn och de som anmält sig till den särskilda uppföljningsgruppen om projektet under den tid e-tjänsten utvecklats. De två tjänster som tas i bruk under det första skedet samt de tre tjänster som tas i bruk i det följande skedet testades inom branschen 16.12.2019–10.1.2020. Målet är att fortsättningsvis ordna möjligheter att testa nya e-tjänster.

E-tjänster som tas i bruk

I den första fasen tas e-tjänsten i bruk med två tjänster:

  • rapportering av anmälningar till Finansinspektionen om kundklagomål som lämnats till företagen under tillsyn (försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder). Rapporteringen av kundklagomål ansluter sig till skyldigheterna i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2013 om handläggning av kundklagomål: Föreskrifter och anvisningar 3/2013
  • Anmälningar som ska lämnas om användningen av anknutna ombud i investeringstjänsterna till Finansinspektionens register om anknutna ombud: Finansinspektionens register över anknutna ombud

Avsikten är att utöka tjänsten med följande tre nya tjänster:

Under de enskilda tjänsternas övergångstider kan ärenden även skötas enligt nuvarande verksamhetsmodeller. Övergångstiderna meddelas i e-tjänsten och på Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen rekommenderar emellertid att e-tjänsten tas i bruk i god tid så att det uppstår klara och fungerande fullmaktsprocesser inom företagen under tillsyn.

Identifikation och fullmakter i Suomi.fi-tjänsten

Användningen av e-tjänsten kräver alltid stark autentisering då personen har en finsk personbeteckning. Autentisering och beviljande av fullmakt att sköta ärenden för ett företag eller ett samfund görs via tjänsten Suomi.fi (https://www.suomi.fi/hemsidan/).

Användarna identifierar sig i systemet t.ex. med sina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Skötseln av ärenden för företag och samfund förutsätter gällande Suomi.fi-fullmakter. För närvarande kan en verkställande direktör via tjänsten Suomi.-fi-fullmakter ensam ge en person fullmakt att företräda företaget eller samfundet även i fall där minst två personer ska ha namnteckningsrätt. Finansinspektionen rekommenderar att en verkställande direktör i ett större företag och samfund fortfarande ger fullmakt i form av fullmaktsrätt, vilket innebär att den berättigade personen kan vidarebefullmäktiga personer och administrera fullmakterna på samma sätt som verkställande direktören.

Beträffande företag och samfund ska fullmakt ges för minst en e-tjänst innan ett ärende kan skötas. Närmare information om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi: https://www.suomi.fi/fullmakter/

Finansinspektionen utvecklar också en möjlighet att registrera sig i Finansinspektionens e-tjänst i två steg i situationer, där den person som ämnar sköta ärenden inte har en finsk personbeteckning.

E-tjänstens testmiljö

Finansinspektionens e-tjänst kan i fortsättningen testas i en för ändamålet avsedd produktionstestmiljö, i vilken inloggning sker via Suomi.fi eller i fortsättningen även via registrering i Finansinspektionens e-tjänst. I testmiljön är det möjligt att kontinuerligt testa både gällande och nya tjänster som lagts ut för testning. Uppgifterna blir kvar i testdatabasen och de behandlas inte som faktiska ärenden. Vid behov kan man särskilt komma överens om att Finansinspektionen behandlar ett ärende i anslutning till testningen (kvitteringsmeddelanden, meddelandefunktion och delgivning av beslut)

Närmare information om e-tjänsten

Finansinspektionens webbplats: Registrering i Finansinspektionens e-tjänst

Förfrågningar

Per e-post: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi