Tillsynsmeddelande 11.9.2020 – 59/2020

EBAs riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang – riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2022

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 6 maj 2020 publicerat riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05). En svensk version av riktlinjerna finns i EBA:s webbplats. Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2022.

Riktlinjerna är den sista delen i EBA:s reform av bestämmelserna om internmetoden, och deras syfte är att avskaffa de återstående skillnaderna i tillvägagångssätt när det gäller kreditriskreducering. I riktlinjerna klarläggs tillämpningen av bestämmelserna om kreditriskreducering i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013.

Riktlinjerna kompletterar den rapport som EBA publicerade den 19 mars 2018 om användning av kreditriskreducering, som fokuserar på användning av schablonmetoden och intermetoden för beräkning av kapitaltäckningen utan skattning av förlust vid fallissemang.

Riktlinjerna kommer att inkluderas i Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 5/2019 ”Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning” i samband med den uppdatering som håller på att beredas.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikael Jämsä, bankinspektör, tfn 09 183 5282 eller mikael.jamsa(at)fiva.fi