Tillsynsmeddelande 29.10.2020 – 68/2020

EBA:s nya riktlinjer om kreditgivning och övervakning har lagts till i Finansinspektionens föreskriftssamling

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifterna och anvisningarna 4/2018 ”Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn”. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2021. Samtidigt ändras namnet på föreskrifterna och anvisningarna för att bättre spegla innehållet: Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn.

Genom ändringen läggs Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om kreditgivning och övervakning, som gavs ut den 29 maj 2020, till i föreskrifter och anvisningar 4/2018. Riktlinjerna tillämpas från och med den 30 juni 2021 i enlighet med vissa övergångsbestämmelser som nämns i riktlinjerna.

EBA:s riktlinjer

  • innehåller tydligare regler för intern styrning och kontroll av kreditgivnings- och beslutsprocessen,
  • preciserar de krav för kreditprövning som (1) konsumenter, (2) mikroföretag och (3) medelstora och stora företag ska uppfylla vid kreditgivningstidpunkten och ställer krav på den information som används vid kreditprövningen,
  • breddar tillämpningsområdet för riktlinjerna om kreditprövning så att det utöver konsumentkrediter i samband med bostadsegendom också gäller andra konsumentkrediter,
  • ställer förväntningar på den riskbaserade prissättningen av lån,
  • lämnar anvisningar om metoderna för värdering av fast och lös egendom vid kreditgivningstidpunkten och om övervakning och omvärdering av egendomens värde och
  •  preciserar vissa funktioner i samband med löpande uppföljning av kreditrisker (bl.a. regelbunden kreditprövning av låntagare).

EBA:s riktlinjer för bedömning av kreditvärdighet (EBA/GL/2015/11) upphör att gälla den 30 juni 2021, då de ovan nämnda riktlinjerna börjar tillämpas.  Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2017 genom vilka EBA:s riktlinjer har införlivats med Finansinspektionens föreskriftssamling upphör därför att gälla från och med samma dag.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 53 33 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilagor