Tillsynsmeddelande 31.3.2020 – 13/2020

Aktuellt om tillsynen över arbetspensionsanstalterna och rapporteringstidtabellerna

Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter har lagt om sitt tillsynsarbete. Tillsynsobjektens solvens samt inverkan av lagstiftning och marknadsförändringar på bl.a. likviditeten och verksamhetens kontinuitet följs upp allt noggrannare. Däremot begränsas den inspektionsverksamhet som planerats för detta år tillsvidare.

På grund av coronavirusläget har byrån för arbetspensionsanstalter gjort några preciseringar i arbetspensionsbolagens och sjukkassornas rapporteringstidtabeller. Pensionsstiftelserna, pensionskassorna, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassans rapporteringsverktyg är oförändrade. Om tidtabellerna vållar problem, ber vi er att i god tid kontakta den gemensamma e-posten vid byrån för arbetspensionsanstalter tyoelaketoimisto@finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionens åtgärder under coronavirusläget

Kraftiga marknadsrörelser både på aktie- och räntemarknaden har inverkat på intäkterna från arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet och på solvensen. Solvensnivån har sjunkit med cirka sju procentenheter. Risktäckningskapaciteten i förhållande till risktagningen är i genomsnitt fortfarande på skälig nivå: den genomsnittliga solvensställningen har sjunkit med ca två tiondelar från årsskiftets nivå på 1,7. Skillnaderna mellan arbetspensionsanstalterna är emellertid betydande. Coronakrisen inverkar naturligtvis också på hur den praktiska verksamheten läggs upp i arbetspensionsanstalterna1.

På grund av läget har byrån för arbetspensionsanstalter lagt om sitt tillsynsarbete. Tillsynen fokuserar nu särskilt på tillsynsobjektens solvens eller nettoställning, likviditet samt funktionsförmåga. Det fästs också särskild uppmärksamhet vid att tillsynsobjekten har en fungerande förvaltning samt vid den verkställande ledningens och styrelsens roll i hanteringen av undantagsläget. Inspektionen av arbetspensionsanstalterna och annan verksamhet än den som orsakas av hanteringen av coronaepidemiläget begränsas. Nya inspektioner av arbetspensionsanstalterna inleds inte tillsvidare. Tillsynsåtgärderna riktas riskbaserat.

Finansinspektionen framhäver att pensionsanstalterna, och framför allt styrelserna, i tillräcklig grad bör kunna följa hur marknadsförändringarna inverkar på tryggandet av solvensen och verksamhetens kontinuitet. Det normala minsta beräkningsintervallet är ofta inte tillräckligt vid kraftiga marknadsfluktuationer. Även ansvarsskulden ska med beaktande av bolagets riskprofil kunna räknas tillräckligt ofta för att stöda den interna rapporteringen och riskhanteringen.

Avvikande rapporteringstidtabell

Arbetspensionsbolagens och sjukkassornas rapporteringstidpunkter ändras enligt följande:

  Rapportering Rapporteringstidpunkt
Arbetspensionsbolag    
1 VD Solvens 30.4.2020
2 VF Täckning av ansvarsskulden 30.4.2020
3 VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalten 30.4.2020

Då det gäller arbetspensionsbolagens andra rapporter är rapporteringstidtabellerna oförändrade.

Sjukkassor

4

 

KA Resultat- och balansräkningsscheman

 

senast 30.8.2020 

Tillsynsobjekten ska lämna in de dokument som avses i 9 kap. 97 § i lagen om försäkringskassor till Finansinspektionen och genomföra rapporteringen senast inom en månad från det egentliga kassamötet, dock senast 30.8.2020.

Tilläggspensionsanstalternas rapportering

Då det gäller tilläggspensionsanstalternas sameuropeiska rapportering, dvs. den så kallade PF-rapporteringen lönar det sig att följa Eiopas meddelanden som kan läsas på Eiopas webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • rapportering: Marketta Lindén, redovisningsexpert, tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • övriga ärenden: Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi

 


1 Beträffande solvensnivån och solvensställningen avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet.