Tillsynsmeddelande 22.12.2020 – 87/2020

Finansinspektionen rekommenderar fortsättningsvis att försäkringsbolagen iakttar försiktighet i utdelningen av medel och i kapitalförvaltningen

Finansinspektionen har senast i sitt tillsynsmeddelande 19/2020 som publicerades den 6 april 2020 uppmanat skade- och livförsäkringsbolagen att avstå från vinstutdelning och betalning av stora rörliga arvoden under det rådande undantagsförhållandena.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har den 18 december 2020 gett ett nytt ställningstagande om vinstutdelning, återköp av aktier och andelar och betalning av stora rörliga arvoden under COVID-19-pandemin.

I enlighet med EIOPAs ställningstagande rekommenderar Finansinspektionen att försäkringsbolagen och grupper av försäkringsföretag i tillämpliga delar

  • iakttar försiktighet och särskilt övervägande inom kapitalförvaltningen,
  • och att de vid aktieutdelning, annan vinstutdelning, återköp av egna aktier eller andelar, inlösen eller i fråga om rörliga arvoden inte överskrider en försiktig nivå, och
  • att de samtidigt säkerställer att kapitalbasens belopp och kvalitet är på adekvat nivå efter eventuell utdelning av medel med beaktande av de nuvarande risknivåerna.

Finansinspektionen framhäver därtill att försäkringsbolagens och försäkringsföretagsgruppernas uppskattning av sina behov av solvenskapital ska vara framåtblickande. Osäkerheten i anslutning till konsekvenserna av covid-19-pandemin på finansmarknaden och inom ekonomin samt till konsekvensernas djup, omfattning och längd ska på ett relevant sätt beaktas i uppskattningarna. Även följderna för företagens affärsmodeller, likviditet, solvensställning och finansiella ställning ska bedömas.

Rekommendationen gäller fram till att osäkerheten på grund av covid-19-pandemin bedöms ha avtagit.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef, tfn 09 183 5528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi

Se också

EIOPAs ställningstagande 18.12.2020: EIOPA statement on dividends distribution and variable remuneration policies in the context of COVID-19

Finansinspektionens tillsynsmeddelande 6.4.2020 (19/2020): Finansinspektionen rekommenderar att försäkringsbolagen avstår från vinstutdelning och betalning av stora rörliga arvoden