Tillsynsmeddelande 14.1.2019 – 1/2019

ITS-rapporteringen i kreditinstitut fr.o.m. 31.12.2018 | EBA Reporting framework 2.8 (DPM 2.8.1.1) | EBA

Europeiska kommissionen godkände den 9 oktober 2018 den tekniska genomförandestandarden (ITS), genom vilken kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ändras. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1627 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 12 november 2018 och är således bindande lagstiftning.

ITS-rapporteringskraven gäller kreditinstitut och de tillämpas fr.o.m. den 31 december 2018. För uppfyllandet av rap-porteringskraven ska EBA Reporting framework (DPM) version 2.8.1.1 användas. Närmare upplysningar finns på EBAs webbplats under Reporting framework 2.8 och rapporteringsmeddelandet om Finansinspektionens Rapporte-ringsprogram.

De viktigaste ändringarna i versionen DPM 2.8.1.1 är de nya rapportblanketterna för försiktig värdering (prudent valu-ation), inledandet av resolutionsrapportering och indelningen av COREP-rapporteringen i två delar (COREP OF och COREP LR).

Ny rapportering (COREP) av försiktig värdering (prudent valuation)

Blanketter för försiktig värdering är C 32.01, C 32.02 (a, b och c), C 32.03 och C 32.04. På blanketterna insamlas upp-lysningar om institutens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde (C 32.01), värdejusteringar enligt huvudme-toden (Core approach) (C 32.02) samt uppgifter om värdejusteringar för modellrisk (C 32.03) och för koncentrerade positioner (C 32.04).

Rapporteringen av blankett C 32.01 gäller alla institut. Blanketterna C 32.02–C 32.04 rapporteras endast om institutet ska beräkna ytterligare värdejusteringar (’Additional Valuation Adjustments’, ’AVA’) enligt huvudmetoden (’Core ap-proach’).

Övriga ändringar i COREP-rapporteringen

COREP-rapporteringen har indelats i två delar: COREP OF och COREP LR, dvs. blanketterna för bruttosoliditetsgraden COREP LR (C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00, C 44.00, C 47.00) bildar en egen helhet.
Det har gjorts ändringar i rapporteringen av kapitaltäckningsuppgifterna (C 02.00,C 03.00, C 06.02). Det har också gjorts små ändringar i blanketterna för kreditrisk (C 09.01, C 09.02, C 14.00), operativa risker (C 17.01, C 17.02) och marknadsrisk (C 18.00–C 23.00).

Ändringar i FINREP-rapporteringen

Det har gjorts små ändringar i FINREP-blanketter F 08.02, F 20.01, F 20.02, F 20.03 och F 30.02.

Andra ändringar

Det har införts nya valideringsregler och gjorts ändringar i redan befintliga reglerna (EBAs valideringsregler har senast uppdaterats 11.12.2018).

Resolutionsrapportering

Verket för finansiell stabilitet kommer att samla in de upplysningar som behövs i resolutionsrapporteringen.

Tidtabellen för rapporteringen av uppgifter för SBP (Supervisory Benchmarking) 2019

Uppgifterna för jämförelse av de interna förfarandena för beräkningen av kraven på kapitalbas i tillsynssyfte (SBP) ska rapporteras enligt följande:

  • * SBP-blanketter för marknadsrisk (C_107.01 – C_110.03) med referensdatum 31.1.2019 ska rapporteras till Finansinspektionen 28.2.2019. Blanketterna för kreditrisk ska då inte rapporteras och de ska antecknas med negativ filing indikator (find:filed=”false”).
  • * SBP-blanketterna för kreditrisk (C_101.00 – C_105.03) med referensdatum 31.12.2018 ska rapporteras till Finansinspektionen 11.4.2019. Blanketterna för marknadsrisk ska då inte rapporteras och de ska antecknas med negativ filing indikator (find:filed=”false”).

SBP-rapporteringen gäller kreditinstitut som tillämpar interna metoder vid beräkningen av kravet på kapitalbas. Rap-porteringsskyldigheterna beskrivs per rapportörkategori i finansieringssektorns rapporteringskarta.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Resolutionsrapportering: Verket för finansiell stabilitet, rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.

Beställ Finansinspektionens rapporteringsmeddelanden här

* Korrigerats 17.1.2019.