Valvottavatiedote 14.1.2019 – 1/2019

Luottolaitosten ITS Raportointi 31.12.2018 alkaen | EBA Reporting framework 2.8 (DPM 2.8.1.1) | EBA

Euroopan komissio hyväksyi 9.10.2018 Teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), joilla muutetaan komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1627 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 12.11.2018 ja on siten sitovaa lainsäädäntöä.

ITS raportointivaatimukset koskevat luottolaitoksia ja niitä sovelletaan 31.12.2018 alkaen. Raportointivaatimusten täyttämiseen tulee käyttää EBA Reporting framework (DPM) 2.8.1.1 versiota. Lisätietoa EBAn verkkosivuilta kohdasta Reporting framework 2.8 ja raportointitiedote FIVA Tiedonkeruusovelluksesta.

Merkittävimmät muutokset DPM 2.8.1.1 versiossa ovat uudet varovaisen arvostamisen (prudent valuation) lomakkeet, resoluutioraportoinnin aloittaminen ja COREP-tiedonkeruun jakaantuminen kahteen osaan (COREP OF ja COREP LR).


Uusi varovaisen arvostuksen (prudent valuation) raportointi (COREP)

Varovaisen arvostuksen lomakkeita ovat C 32.01, C 32.02 (a, b ja c), C 32.03 ja C 32.04. Lomakkeilla kerätään tietoa laitosten käypään arvoon arvostettavien varojen ja velkojen määristä (C 32.01), pääasiallisen menetelmän (Core approach) mukaisista arvonoikaisuista (C 32.02) sekä tietoa malliriskin (C 32.03) ja keskittyneiden positioiden (C 32.04) aiheuttamista arvonoikaisuista.

Lomakkeen C 32.01 raportointi koskee kaikkia laitoksia. Lomakkeet C 32.02–C 32.04 raportoidaan vain, jos laitoksen on laskettava muiden arvonoikaisujen (’Additional Valuation Adjustments’, ’AVAs’) määrät käyttäen pääasiallista menetelmää (’Core approach’).

Muut muutokset COREP-tiedonkeruussa

COREP-tiedonkeruu on jaettu kahteen osaan: COREP OF ja COREP LR, eli vähimmäisomavaraisuusasteen lomakkeet COREP LR (C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00, C 44.00, C 47.00) tulevat omaksi kokonaisuudekseen.

Muutoksia on tehty vakavaraisuuteen liittyvien tietojen raportointiin (C 02.00,C 03.00, C 06.02). Vähäisiä muutoksia on tehty myös luottoriskin (C 09.01, C 09.02, C 14.00), operatiivisten riskien (C 17.01, C 17.02) ja markkinariskin (C 18.00–C 23.00) lomakkeisiin.

Muutokset FINREP-tiedonkeruussa

FINREPin lomakkeille F 08.02, F 20.01, F 20.02, F 20.03 ja F 30.02 on tehty vähäisiä muutoksia.

Muut muutokset

Uusia validointisääntöjä on tullut lisää ja jo olemassa oleviin on tehty muutoksia (viimeisin EBAn validointisääntöjen päivitys 11.12.2018).

Resoluutioraportointi

Rahoitusvakausvirasto (RVV) tulee keräämään resoluutioraportoinnissa vaaditut tiedot.

SBP (Supervisory Benchmarking) tietojen raportoinnin aikataulu 2019

Omien varojen vaatimusten laskemista koskevien sisäisten menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin (SBP) tiedot lähetetään seuraavasti:

  • * SBP markkinariskin lomakkeet (C_107.01 – C_110.03) viitepäivämäärällä 31.1.2019 lähetetään Finanssivalvonnalle 28.2.2019. Luottoriskin lomakkeita ei tällöin raportoida ja ne merkitään negatiivisella filing indikaattorilla (find:filed=”false”).
  • * SBP luottoriskin lomakkeet (C_101.00 – C_105.03) viitepäivämäärällä 31.12.2018* lähetetään Finanssivalvonnalle 11.4.2019*. Markkinariskin lomakkeita ei tällöin raportoida ja ne merkitään negatiivisella filing indikaattorilla (find:filed=”false”).

SBP raportointi koskee luottolaitoksia, jotka käyttävät sisäisiä menetelmiä omien varojen vaatimusten laskemisessa. Raportointivelvollisuudet on kuvattu tiedonantajatasoittain rahoitussektorin tiedonkeruukartassa.

Lisätietoja antavat

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Resoluutioraportointi: Rahoitusvakausvirasto (RVV), rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.

Tilaa tästä Finanssivalvonnan Raportointitiedotteet.


* Merkittyjä kohtia korjattu 17.1.2019.