Tillsynsmeddelande 16.8.2018 – 42/2018

Revideringen av lagstiftningen om finansbranschens beredskap för undantagsförhållanden och allvarliga störningar – promemoria med förslag till en regeringsproposition ute på remiss från den 16 augusti till den 27 september 2018

Finansministeriet tillsatte i februari 2017 en arbetsgrupp för att bereda revideringen av lagstiftningen om finansbranschens beredskap för undantagsförhållanden. Arbetsgruppens promemoria med förslag till en regeringsproposition är nu ute på remiss. Remisstiden är från den 16 augusti till den 27 september 2018.

I utkastet till regeringens proposition föreslås ändringar i kreditinstitutslagen, lagen om betalningsinstitut, lagen om placeringsfonder, lagen om investeringstjänster, lagen om handel med finansiella instrument och i lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamhet. I utkastet föreslås också att det stiftas en ny lag om en samarbetsgrupp för hantering av störningar på finansmarknaden.

Målet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa kontinuiteten i samhällskritiska finansiella tjänster också då tillgången till finansiella datasystem och tjänster som ligger utomlands förhindras.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Finansministeriets meddelande

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Nisén, ledande riskexpert, anne.nisen(at)fiva.fi, telefon 09 183 5211.