Tillsynsmeddelande 15.3.2018 – 17/2018

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn, ny reglering träder i kraft 1.7.2018

​Föreskrifterna och anvisningarna Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn, som ingår i Finansinspektionens föreskriftssamling, träder i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt upphävs Finansinspektionens standard Hantering av kreditrisker 4.4a.

I de nya föreskrifterna och anvisningarna har man beaktat lagstiftningens utveckling och moderna verksamhetsmodeller, bland annat den automatiserade kreditgivningsprocessen.

De viktigaste tilläggen och preciseringarna finns i följande stycken:

(8) Yrkeskrav
(10) Ersättningar
(17) Uppgifter som behövs för att bedöma kreditvärdigheten
(19  ̶  20) Vad som ska beaktas när kreditbeslut fattas
(21  ̶  22) Prissättning
(23) Absolut villkor för att lämna kredit
(37) Yrkesskickligheten hos alla som beräknar värdet på säkerheter för krediter
(38) Beräkningsmetoder för värdet på säkerheter
(46) Gemensamma kreditprocesser, system och metoder
(49  ̶  58) Automatiserad kreditgivningsprocess
(63) Riskklassificeringssystemets klasser
(65) Oberoende klassificeringsbeslut
(67) Processen för kreditriskklassificering 
(78) System som förhindrar att kredit lämnas om detta leder till limitöverskrivningar

Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas på följande målgrupper:

  • Kreditinstitut
  • Värdepappersföretag
  • Filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd i någon annan stat än en EES-stat (filialer till kreditinstitut från tredjeland)
  • Filialer i Finland till ovannämnda utländska värdepappersföretag som bedriver och tillhandahåller investeringstjänster och som beviljats verksamhetstillstånd i någon annan stat än en EES-stat (filialer till värdepappersföretag från tredjeland)
  • Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
  • Holdingföretag för kreditinstitut och ovannämnda värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster
  • Konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Närmare upplysningar lämnas av

Thomas Petroff, bankövervakare, telefon 09 183 5530 eller thomas.petroff(at)finanssivalvonta.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn
Sammandrag av yttranden (på finska)