Tillsynsmeddelande 6.2.2018 – 6/2018

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har uppdaterats med anledning av det nationella införandet av MiFID II

​Finansinspektionen har med anledning av det nationella införandet av direktivet om marknader för finansiella instrument II (2014/65/EU, nedan MiFID II) gjort lagtekniska uppdateringar i följande föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen meddelat:

 • Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn;
 • Föreskrifter och anvisningar 13/2013 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag;
 • Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland; och
 • Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar.

Ändringarna har utfärdats den 23 januari 2018 och de träder i kraft den 1 februari 2018.

Finansinspektionen utreder eventuella ändringsbehov med anledning av det nationella införandet av MiFID II även beträffande andra föreskrifter och anvisningar. Sådana är:

 • Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter;
 • Standard 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper); och
 • Standard RA1.4 Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning.

Om detta informerar vi senare enligt behov. Kommissionens delegerade förordningar 2017/565/EU, 2017/1943/EU och 2017/1946/EU som givits på basis av MiFID II samt kommissionens genomförandeförordning 2017/1945/EU är direkt tillämplig reglering i medlemsstaterna. Ifall konflikter upptäcks, ersätter de delegerade förordningarna och genomförandeförordningen de föreskrifter och anvisningar samt standarder som nämns i andra stycket ovan.

I samband med MiFID II-ändringarna har det till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn lagts en hänvisning till Europeiska bankmyndighetens rekommendationer av 20.12.2017 om utläggning i molntjänster (Recommendations on outsourcing to cloud service providers, EBA/REC/2017/03). Rekommendationerna träder i kraft den 1 juli 2018 och är tillämpliga endast på engelska för tillfället. Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten ska iaktta Europeiska bankmyndighetens rekommendationer om utläggning i molntjänster senast från den 1 juli 2018.

Avsnitt 7, som gällde registerförarens skyldighet att årligen rapportera om registerföringen till Finansinspektionen, i föreskrifter och anvisningar 13/2013 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag har upphävts. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om investeringstjänster (747/2012), lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och lagen om investeringsfonder (48/1999) behöver den årliga utredningen över registerföring inte längre tillställas gällande 2017.

Ytterligare information lämnas av

 • Henrik Kallio, jurist, telefon 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.
 • Frågor om de uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna kan sändas till Finansinspektionen till e-postadressen MiFIDquestions(at)fiva.fi.

Bilagor

 • Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn
 • Föreskrifter och anvisningar 13/2013 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag
 • Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland
 • Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar
 • Europeiska bankmyndighetens rekommendationer om utläggning i molntjänster (Recommendations on outsourcing to cloud service providers, EBA/REC/2017/03)