Tillsynsmeddelande 15.5.2017 – 26/2017

Villkoren för att delta i Automatia Pankkiautomaatit Oy:s betalningssystem

Automatia Pankkiautomaatit Oy tog i bruk ett system för överföring av betalningar i mars 2017. Systemet gör det möjligt att förmedla betalningar som gjorts via mobilapplikationer såsom expressbetalningar genom att använda mottagarens telefonnummer som betalningens förmedlings-uppgift. Tjänsten är ansluten till ett betalningsmottagarregister, med hjälp av vilket mottagarens telefonnummer kopplas till betalningsmottagarens kontonummer.

​Bägge parterna i betalningssystemet erbjuder en tjänst som grundar sig på Automatias system för sina egna kunder. 

Finansinspektionen anser att tillgången till Automatias betalsystem kräver auktorisation för kredit- eller betalningsinstitut.

Krav på tillstånd för betalningsförmedling

Betalningsförmedling är reglerad och tillståndspliktig verksamhet. Finansinspektionen beviljar auktorisation och utövar tillsyn över de tjänsteproducenter som förmedlar betalningar. Betalningsförmedling kan utövas av kreditinstitut, betalningsinstitut som har auktorisation, betalningsinstitut som har auktorisation för betalningsinstitut i ett annat EU-land, samt av betalningsförmedlare som gjort en anmälan hos Finansinspektionen.

Tillgången till betalningssystemet förutsätter auktorisation
Finansinspektionens verksamhet syftar bland annat till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Avsikten är också att upprätthålla det allmänna förtroendet för finansmarknadens verksamhet.

De som deltar i Automatias betalningssystem ska ha auktorisation för kredit- eller betalningsinstitut.

Motiveringar:

  • För att ett betalningsinstitut som tillhandahåller betalningstjänster från ett annat EU-land ska kunna delta i Automatias betalningssystem ska även de andra parterna i betalningssystemet ha tillstånd att skicka och ta emot betalningar inom hela EU-området. Betalningsförmedlare som lämnat en anmälan till Finansinspektionen har tillstånd att förmedla betalningar endast inom Finland och till och från länder utanför EU-området, vilket innebär att deras deltagande i systemet skulle äventyra tjänstens funktion i hela EU-området.
  • I lagstiftningen ställs inga krav på kapitaltäckningen för de betalningsförmedlare som lämnar en anmälan.
  • Kraven i lagen om betalningsinstitut på anmälan om inledande av betalningsförmedling är lindrigare än för de betalningsinstitut som ansöker om auktorisation.
  • Finansinspektionens föreskrifter om hanteringen av operativa risker och utläggning gäller betalningsinstitut med auktorisation och fungerar endast som rekommendationer för betalningsförmedlare som gjort en anmälan.
  • Finansinspektionen har inte behörighet att meddela bindande föreskrifter om allmän riskhantering, hantering av operativa risker, utläggning på verksamhet och anmälan om störningar eller om identifierings- och kundkännedomförfarandena till en betalningsförmedlare som gjort en anmälan.
  • Finansinspektionen kan ge rekommendationer, men befogenheterna att ingripa i observerade brister är mer begränsade än för betalningsinstitut med auktorisation. 

För att bevara betalningssystemets stabilitet, tillförlitlighet och säkerhet och för att bevara samhällets förtroende för betalningssystemen förutsätts att parterna i betalningssystemet har tillräcklig kapitaltäckning, stark riskhantering, säkra system och verksamhet som följer regleringen i alla sina processer. Eftersom betalningsförmedling är nätverksamhet, bör betalningssystemets alla parter verka tillförlitligt och säkert. Allvarliga brister i verksamheten eller det att betalningsförmedlingen äventyras på grund av en part inverkar även på alla andra parter i betalningssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Anne Nisén, tfn 09 183 5211 eller anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 12 maj 2017.