Valvottavatiedote 12.5.2017 – 26/2017

Automatia Pankkiautomaatit Oy:n maksujärjestelmään osallistumisen edellytykset

Automatia Pankkiautomaatit Oy käynnisti maaliskuussa 2017 Siirto-maksujärjestelmän. Järjestelmä mahdollistaa mobiilisovelluksilla tehtyjen maksujen välittämisen pikamaksuna käyttämällä saajan puhelinnumeroa maksun välitystietona. Palveluun liittyy maksunsaajarekisteri, jonka avulla saajan puhelinnumero yhdistetään maksun saajan tilinumeroon.

Maksujärjestelmän osapuolet tarjoavat Automatian järjestelmään perustuvaa palvelua kukin omille asiakkailleen. 

Finanssivalvonnan kanta on, että Automatian maksujärjestelmään pääsyn edellytyksenä tulee olla luotto- tai maksulaitoksen toimilupa.

Maksujenvälityksen luvanvaraisuus

Maksujenvälitys on säänneltyä ja luvanvaraista toimintaa. Finanssivalvonta myöntää toimiluvat ja valvoo maksuja välittäviä palveluntarjoajia. Maksujenvälitystä voivat harjoittaa luottolaitokset, toimiluvalliset maksulaitokset, rajan yli maksujen välitystä tarjoavat maksulaitokset, joilla on maksulaitostoimilupa toisessa EU-maassa, sekä Finanssivalvonnalle ilmoituksen tehneet maksunvälittäjät.

Maksujärjestelmään pääsy edellyttää toimilupaa

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on muun muassa finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Lisäksi tavoitteena on yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan.

Automatian maksujärjestelmään osallistuvilla tulee olla luotto- tai maksulaitoksen toimilupa.

Perustelut:

  • Jotta Automatian maksujärjestelmään voisi osallistua myös rajan yli toisesta EU-maasta maksupalveluja tarjoava maksulaitos, tulee muillakin maksujärjestelmän osapuolilla olla lupa lähettää ja vastaanottaa maksuja koko EU-alueella. Finanssivalvonnalle ilmoituksen tehneillä maksunvälittäjillä on lupa välittää maksuja vain Suomessa ja EU-alueen ulkopuolelle ja ulkopuolelta, joten niiden osallistuminen järjestelmään vaarantaisi palvelun EU:n laajuisen toimivuuden.
  • Ilmoituksen tekeville maksunvälittäjille ei aseteta lainsäädännössä vakavaraisuusvaatimuksia.
  • Maksulaitoslain vaatimukset maksujenvälityksen aloittamista koskevalle ilmoitukselle ovat kevyemmät kuin toimilupaa hakeville maksulaitoksille. 
  • Finanssivalvonnan määräykset operatiivisten riskien hallinnasta ja ulkoistamisesta koskevat toimiluvallisia maksulaitoksia ja vain osittaisina suosituksina ilmoituksen tehneitä maksunvälittäjiä.
  • Finanssivalvonnalla ei ole valtuuksia antaa sitovia määräyksiä yleisen riskienhallinnan, operatiivisten riskien hallinnan, ulkoistamisen ja häiriöistä ilmoittamisen eikä asiakkaan tunnistamis- ja tuntemismenettelyjen osalta ilmoituksen tehneille maksunvälittäjille.
  • Finanssivalvonta voi antaa suosituksia, mutta valtuudet puuttua havaittuihin puutteisiin ovat rajoitetummat kuin toimiluvallisten maksulaitosten osalta. 

Maksujärjestelmien vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden ja yhteiskunnan luottamuksen säilyttämiseksi maksujärjestelmiin maksujärjestelmien osapuolilta edellytetään riittävää vakavaraisuutta, vahvaa riskienhallintaa, turvallisia järjestelmiä ja sääntelyn mukaista toimintaa kaikissa prosesseissa. Koska maksujenvälitys on verkostotoimintaa, kaikkien maksujärjestelmän osapuolien on toimittava luotettavasti ja turvallisesti. Vakavat puutteet toiminnassa tai maksujenvälityksen vaarantuminen yhden osapuolen vuoksi vaikuttavat myös kaikkiin muihin maksujärjestelmän osapuoliin.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Anne Nisén, johtava asiantuntija, puh. 09 183 5211 tai anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi