Tillsynsmeddelande 23.2.2017 – 7/2017

​Föreskrifterna och anvisningarna om företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag 2/2017 träder i kraft den 1 april 2017

Finansinspektionen meddelade den 10 januari 2017 föreskrifter och anvisningar om företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag.

Med företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag avses i föreskrifterna och anvisningarna ledningens kompetens, lämplighetsprövning av ledningen, god företagsstyrning, intern kontroll, compliance, intern revision, riskhantering, ersättningar, övervakning av god försäkringssed, organisation av placeringsverksamheten och placeringsplan, upptagande av lån och relaterade anmälningar till Finansinspektionen samt credit default swap-avtal, egendomsregleringar kopplade till ansvarsöverföringar mellan arbetspensionsanstalter, ansökan om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, förberedelser för undantagsförhållanden enligt beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd och arbetspensionsförsäkringsbolags deltagande i byggande enlig lagen om bostadsköp.

Ändringarnas innehåll

Syftet med revideringen av föreskrifterna och anvisningarna om företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag är att ta större hänsyn än tidigare till särdragen i arbetspensionsförsäkringsverksamhet i tillsynsarbetet och därigenom göra tillsynen effektivare och bättre inriktad. Andra anslutande mål är att slopa eventuell onödig reglering och fokusera på det väsentliga i tillsynen samt att att göra bestämmelserna lättare att läsa, tolka och övervaka.   

Ikraftträdande av ändringarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 april 2017.

Yttranden

Av kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har ett sammandrag upprättats. Sammandraget finns på Finansinspektionens webbplats, på samma sida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Aarnio, byråchef, marko.aarnio(at)fiva.fi
  • Mikko Kuusela, byråchef (fr.o.m. 1.3.2017), mikko.kuusela(at)fiva.fi
  • Samu Kurri, avdelningschef, samu.kurri(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 2/2017