Tillsynsmeddelande 1.2.2017 – 4/2017

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Kreditinstitutens riskrapportering i kraft den 1 februari 2017

Finansinspektionen har den 10 januari 2017 utfärdat nya föreskrifter och anvisningar om rapporteringen av ränte- och finansieringsrisker.

Innehåll och mål

Föreskrifterna och anvisningarna gällande kreditinstitutens riskrapportering har ändrats beträffande ränte- och finansieringsriskrapporteringen. Ändringarna hänför sig till ändringar i de uppgiftslämnarkategorier som används för rapporteringen av ränte- och finansieringsrisker. I detta sammanhang har standard RA4.7 Rapportering av finansieringsrisker upphävts och föreskrifterna och anvisningarna i fråga har till tillämpliga delar överförts till föreskrifterna och anvisningarna 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering. Ändringarna gäller framför allt sammanslutningarnas rapportering. Det har inte gjorts några ändringar i de övriga rapporteringshelheterna.

Nedan finns en förteckning över de viktigaste ändringarna i uppgiftslämnarkategorierna i rapporteringen av ränte- och finansieringsrisker:

Ränteriskrapportering, R:

  • 260 ersätter kategorierna 284 och 294

Finansieringsriskrapportering, M:

  • 260 ersätter kategorierna 284 och 294
  • 201 ersätter kategorin 292
  • Kategorierna 203, 287, 288 ja 289 uteblir

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 februari 2017. Den första rapporteringstidpunkten med de nya uppgiftslämnarkategorierna är den 30 juni 2017, och uppgifterna ska lämnas till Finansinspektionen inom 20 bankdagar efter den tidpunkt som rapporten gäller.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tomi Halme, telefon 010 831 5233, e-post tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Bilagor