Tillsynsmeddelande 26.7.2017 – 42/2017

EIOPAs samråd om tilläggspensionsanstalternas rapportering – samrådet avslutas den 27 oktober 2017

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat ett samrådsdokument om den regelbundna rapporteringen som gäller anstalter som tillhandahåller yrkesbaserade tilläggspensioner (Institutions for Occupational Retirement Provision, IORP) för de nationella tillsynsmyndigheterna. IORP-anstalter i Finland är tilläggspensionsstiftelser och -kassor.

EIOPA samlar in uppgifter om tilläggspensionsanstalterna från de nationella tillsynsmyndigheterna. EIOPA har upprättat ett utkast om rapporteringskraven för att kunna sammanställa de olika rapporterna. Rapporteringskraven medför ändringar i tilläggspensionsanstalternas rapporter till Finansinspektionen och avsikten är att kraven ska träda i kraft den 31 december 2018, vilket innebär att den första rapporteringen sker 2019.

Enligt Finansinspektionen skulle det vara viktigt att även de finländska aktörerna deltar i samrådet.

Samrådet avslutas den 27 oktober 2017. Samrådsdokumentet kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi fr.o.m. den 7 augusti 2017