Tillsynsmeddelande 1.6.2017 – 31/2017

EIOPA introducerar ny metodologi för bestämning av den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) i försäkringsbolagens solvensberäkningar; år 2018 är räntan 4,05 procent

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har räknat den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) för år 2018.

Beträffande euron uppgår den beräknade långsiktiga jämviktsräntan för år 2018 till 3,65 procent. Förändringen i den årliga långsiktiga jämviktsräntan är emellertid begränsad till 15 grundpoäng, vilket innebär att den långsiktiga jämviktsräntan som tillämpas till en början är 4,05 procent. Den långsiktiga jämviktsräntan tillämpas vid beräkningen av den riskfria räntesatsen fr.o.m. 1.1.2018. För närvarande är den långsiktiga jämviktsräntan för eurons del 4,2 procent.

Beräkningen har gjorts med den förnyade UFR-metodologin, som beskrivs mer detaljerat i Eiopas webbtjänst.

Information om beräkningen av den långsiktiga jämviktsräntan år 2018 finns i EIOPAs publikation.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon +358 9 183 5517