Tillsynsmeddelande 20.12.2017 – 73/2017

EBAs riktlinjer om upplysningskrav träder i kraft 31.12.2017 och ECB:s riktlinjer och rekommendationer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten träder i kraft 1.1.2018

EBAs riktlinjer för upplysningskrav i del åtta i kapitalkravsförordningen (EBA/GL/2016/11)

Europeiska bankmyndigheten EBA meddelade den 4 augusti 2017 riktlinjer för upplysningskrav i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013.

I riktlinjerna preciseras upplysningskraven i del åtta i EU:s kapitalkravs­förordning. Riktlinjerna innehåller allmänna riktlinjer för alla de institut som ska följa upplysningskraven (stycke 8 i riktlinjerna). Riktlinjerna innehåller också ett mer detaljerat avsnitt med bl.a. tabellmallar, som gäller andra än systemviktiga banker endast om den behöriga myndigheten så beslutar.

Riktlinjerna träder i kraft den 31 december 2017.

Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna fr.o.m. den 31 december 2017. 
Finansinspektionen har för avsikt att följa riktlinjerna så att alla institut som står under dess tillsyn ska följa de allmänna riktlinjerna för de upplysningar som avses i stycke 8. Finansinspektionen rekommenderar också att instituten frivilligt tillämpar annan vägledning som ges i riktlinjerna i tillämpliga delar såsom bästa praxis enligt stycke 10 i riktlinjerna.

I EBAs riktlinjer i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska instituten med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer.

Finansinspektionen kommer att införliva ovan nämnda riktlinjer i sina föreskrifter och anvisningar som meddelas senare.

EBAs riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering (EBA/GL/2017/01)

EBA meddelade den 21 juni 2017 riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013.

I riktlinjerna preciseras och förklaras bl.a. vilka centrala relationstal och sifferuppgifter om likviditetstäckningskvoten som ska redovisas.

Riktlinjerna träder i kraft den 31 december 2017.

Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna fr.o.m. den 31 december 2017.

I EBAs riktlinjer i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska också kreditinstitut med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer.

Finansinspektionen kommer att införliva ovan nämnda riktlinjer i sina föreskrifter och anvisningar som meddelas senare.

Europeiska centralbankens riktlinjer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

I egenskap av tillsynsmyndighet för betydande kreditinstitut har ECB utfärdat en förordning, i vilken det föreskrivs om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten avseende betydande kreditinstitut. Förordningen är bindande för betydande kreditinstitut och den har följts sedan den 1 oktober 2016.

ECB har med iakttagande av proportionalitetsprincipen identifierat vissa av de alternativ och handlingsutrymmen som också ska följas i fråga om mindre betydande kreditinstitut. I ECB:s riktlinjer anges på vilket sätt de nationella tillsynsmyndigheterna i tillsynen över mindre betydande institut ska använda möjligheten att använda allmänt tillämpliga alternativ, i fråga om vilka det är motiverat att använda enhetliga principer för alla de banker under tillsyn som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen. Riktlinjerna är rättsligt bindande för de nationella behöriga myndigheterna.

Finansinspektionen är den nationella behöriga myndighet som avses i ECB:s riktlinjer, och den kommer att följa ECB:s riktlinjer fr.o.m. den 1 januari 2018, med undantag av artikel 7 (utflöden från stabil inlåning från allmänheten vid beräkningen av likviditetstäckningskvoten), som kommer att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2019. Finansinspektionen kommer att sätta de alternativ som nämns i riktlinjerna i kraft genom föreskrifter och anvisningar som meddelas senare.

Europeiska centralbankens handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

ECB har gett ut en handbok som ska tillämpas på betydande kreditinstitut (sven) avseende handlingsutrymmet i de fall där det behövs ett individuellt tillstånd från den behöriga myndigheten.

För att kreditinstituten ska ha enhetliga verksamhetsförutsättningar och för en enhetlig tillsynspraxis har ECB meddelat de nationella behöriga myndigheterna en rekommendation om hur handlingsutrymmet bör tillämpas i fråga om mindre betydande kreditinstitut. Rekommendationen är inte rättsligt bindande. Dess syfte är att förenhetliga användningen av alternativ och handlingsutrymme i de fall som inte är allmänt tillämpliga och där man bör använda ett individuellt handlingsutrymme. Rekommen­dationen innehåller också anvisningar för de nationella tillsynsmyndig­heterna för individuell bedömning.

Finansinspektionen tillämpar ovan nämnda ECB:s rekommendation i bedömningen av enskilda mindre betydande kreditinstituts tillståndsansökningar.

I vissa stycken som innehåller handlingsutrymme har ECB lämnat beslutsfattandet på de nationella behöriga myndigheternas ansvar eller så har den ännu inte tagit ställning till saken. Finansinspektionen kommer att införliva beslut i fråga om dessa i sina föreskrifter och anvisningar som meddelas senare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Om EBA/GL/2016/11: Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi; fr.o.m. 8.1.2018
  • Om EBA/GL/2017/01: Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi
  • Om Europeiska centralbankens riktlinjer och rekommendationer: Taina Erovaara-Williams, ledande lagstiftningsexpert, tfn 09 183 5422 eller taina.erovaara-williams(at)fiva.fi