Valvottavatiedote 20.12.2017 – 73/2017

EBAn julkistamisvaatimuksista antamat ohjeet voimaan 31.12.2017 ja Unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetut EKP:n suuntaviivat ja suositukset voimaan 1.1.2018

EBAn ohjeet EU:n vakavaraisuusasetuksen kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista (EBA/GL/2016/11)

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 4.8.2017 ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista.

Ohjeissa täsmennetään EU:n vakavaraisuusasetuksen kahdeksannessa osassa esitettyjä julkistamisvaatimuksia. Ohjeet sisältävät kaikille julkistamisvaatimuksia noudattaville laitoksille tarkoitettuja yleisiä ohjeita (ohjeiden kohta 8). Ohjeet sisältävät myös yksityiskohtaisemman, mm. taulukkomalleja sisältävän osuuden, joka koskee muita kuin systeemisesti merkittäviä pankkeja vain, mikäli toimivaltainen viranomainen näin päättää.

Ohjeet tulevat voimaan 31.12.2017.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle, että se tulee noudattamaan ohjeita 31.12.2017 lukien. 
Finanssivalvonnalla on aikomus noudattaa ohjeita niin, että kaikkien sen valvonnassa olevien laitosten tulisi noudattaa yleisiä ohjeita 8 kohdassa esitettyjen tietojen osalta. Finanssivalvonta myös suosittaa, että laitokset soveltaisivat vapaaehtoisesti muita ohjeissa annettuja neuvoja soveltuvin osin parhaina käytänteinä ohjeiden 10 kohdan mukaisesti.

EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti laitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Finanssivalvonta tulee sisällyttämään edellä mainitut ohjeet myöhemmin annettaviin määräyksiin ja ohjeisiin.

EBAn ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta ja maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi (EBA/GL/2017/01)

EBA julkaisi 21.6.2017 ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta ja maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan mukaisesti.

Ohjeissa tarkennetaan ja selitetään muun muassa, mitkä maksuvalmiusvaatimukseen liittyvät keskeiset suhdeluvut ja numerotiedot on julkistettava.

Ohjeet tulevat voimaan 31.12.2017.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle, että se tulee noudattamaan ohjeita 31.12.2017 lukien. 
EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös luottolaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Finanssivalvonta tulee sisällyttämään edellä mainitut ohjeet myöhemmin annettaviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Euroopan keskuspankin suuntaviivat unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

EKP on merkittävien luottolaitosten valvojana antanut asetuksen, jossa säädetään vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä merkittävien luottolaitosten osalta. Asetus on merkittäviä luottolaitoksia sitova ja sitä on noudatettu 1.10.2016 lukien.

EKP on suhteellisuusperiaatetta noudattaen tunnistanut tietyt vaihtoehdot ja harkintavallat sellaiseksi, joita tulisi noudattaa myös vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta. EKP:n julkaisemissa suuntaviivoissa on kirjattu, miten kansallisten valvontaviranomaisten tulee soveltaa vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa sellaisten vaihtoehtojen käyttömahdollisuutta, joita voidaan soveltaa yleisesti ja joiden kohdalla kaikkien yhteisen valvontamekanismin piirissä valvottavien pankkien suhteen on perusteltua noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Suuntaviivat ovat kansallisia toimivaltaisia viranomaisia oikeudellisesti velvoittavia.

Finanssivalvonta on EKP:n suuntaviivoissa mainittu kansallinen toimivaltainen viranomainen, ja se tulee noudattamaan EKP:n suuntaviivoja 1.1.2018 lukien, lukuun ottamatta 7 artiklaa (stabiileista vähittäistalletuksista johtuvat ulosvirtaukset maksuvalmiusvaatimuksen laskemisessa), jota tullaan noudattamaan 1.1.2019 lukien. Finanssivalvonta panee suuntaviivoissa mainitut vaihtoehdot täytäntöön myöhemmin annettavissa määräyksissä ja ohjeissa.

Euroopan keskuspankin ohjeet unionin sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä
EKP on antanut merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavat ohjeet (suen) sellaisten harkintavaltaa sisältävien tapausten kohdalta, joissa tarvitaan tapauskohtainen lupa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Jotta luottolaitoksilla olisi yhtenäiset toimintaedellytykset ja yhtenäinen valvonnallinen lähestyminen, on EKP antanut kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suosituksen siitä, kuinka harkintavaltaa tulisi käyttää vähemmän merkittävien luottolaitosten kohdalla. Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä tapauksissa, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia ja joissa on siksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Suositukseen on myös kirjattu ohjeita kansallisille valvontaviranomaisille tapauskohtaista arviointia varten.

Finanssivalvonta soveltaa edellä mainittua EKP:n suositusta harkitessaan yksittäisten vähemmän merkittävien luottolaitosten lupahakemuksia.

Tiettyjen harkintavaltaa sisältävien kohtien osalta EKP on jättänyt asian kansallisten toimivaltaisten viranomaisten päätettäviksi tai ei ole vielä ottanut kantaa. Finanssivalvonnan päätökset tällaisten kohtien osalta tullaan sisällyttämään myöhemmin annettaviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Lisätietoja antavat

  • EBA/GL/2016/11 liittyen: Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puh. 09 183 5313 ja jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi; 8.1.2018 lukien
  • EBA/GL/2017/01 liittyen: Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puh. 09 183 5275 ja marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi
  • Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin ja suosituksiin liittyen: Taina Erovaara-Williams, johtava sääntelyasiantuntija, puh. 09 183 5422 tai taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi