Tillsynsmeddelande 7.3.2017 – 13/2017

EBAs remiss om definitionen på en ekonomisk nedgång vid tillämpande av internmetoden (IRB) – remisstiden går ut 29.5.2017

och varaktigheten av en ekonomisk nedgång. Företag under tillsyn som tillämpar internmetoden (IRB) ska iaktta standarden när de uppskattar förlusten vid fallissemang (LGD) och konverteringsfaktorn (CF). Utkastet till standarder utgör en del av EBAs mer omfattande uppdatering av internmetoden (IRB) i syfte att minska ogrundade variationer i de interna riskmodellernas resultat genom att samtidigt trygga kapitalkravens riskkänslighet.
Remisstiden går ut den 29 maj 2017.

Offentligt samråd i anslutning till standardutkastet ordnas i EBAs lokaler den 4 april 2017.

Remissen som innehåller ett utkast till riktlinjer kan läsas i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Orpana, ledande riskexpert, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 5262