Tillsynsmeddelande 18.8.2017 – 46/2017

EBA begär kommentarer om FinTech-arbetsplanen – samrådet avslutas 4.10.2017

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett förslag till en FinTech-arbetsplan. FinTech betyder finansteknik, det vill säga användning av nya teknik, särskilt informationsteknik inom finansbranschen. FinTech hänvisar också till tillväxtföretag som utvecklar ny finansteknik eller nya tjänster som utnyttjar denna teknik. EBA har identifierat sex olika delområden som potentiella objekt för fortsatt FinTech-arbete.

Dessa delområden är: 

  1. Koncessionsfrågor och sandbox-projekt
  2. Inverkan på kapitaltäckning och operativa risker för kreditinstitut, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar
  3. Inverkan på de företagsmodeller som tillämpas i de institut som nämns i punkt 2
  4. Konsumentskydd och inverkan på förfaringssätt
  5. FinTechs inverkan på kontinuiteten och kontrollerat avslutande av tjänster som företag i finansbranschen erbjuder
  6. Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

EBA har även samlat in marknadsinformation om europeiska FinTech-företag och de tjänster som dessa erbjuder samt om de koncessioner och anmälningar som krävs. Marknadsinformationen samlades in våren 2017 hos tillsynsmyndigheter. I EBAs publikation finns en djupare analys av uppgifterna om 282 FinTech-företag, såsom tjänster som erbjuds, koncessionskrav och målgrupp.  

Finansinspektionen anser att det är viktigt att även finska aktörer yttrar sig om EBAs arbetsplan.

Samrådet om arbetsplanen avslutas den 4 oktober 2017. Materialet kan läsas i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert, telefon 09 183 5202 eller hanna.heiskanen(at)fiva.fi