Tillsynsmeddelande 6.11.2017 – 60/2017

Arbetspensionsbolagen tillämpar enhetliga bestämmelser i beräkningen av solvensgränsen

Finansinspektionen har på hösten 2017 gjort en inspektion om beräkningen av solvensgränsen i arbetspensionsförsäkringsbolagen. Vid inspektionen tog man särskilt fasta på hur arbetspensionsbolagen följer och i praktiken tillämpar lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar 315/2015, som trädde i kraft den 1 januari 2017, och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 9/2016. Den viktigaste observationen vid inspektionen var att arbetspensionsbolagen har mycket enhetlig praxis då det gäller att följa lagen och Finansinspektionens föreskrifter. Dessutom var beräkningen av solvensgränsen ändamålsenligt ordnad.

Andra viktiga observationer var:

  • Solvensgränsen beräknas i enlighet med lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och de föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen har meddelat med stöd av lagen
  • Vid beräkning av solvensgränsen identifieras och beaktas placeringsriskerna
  • Bolagen har ändamålsenliga beräkningssystem för beräkning av solvensgränsen och kontrollåtgärderna för att säkerställa riktigheten i beräkningarna är tillräckliga
  • Det finns tillräckligt detaljerad skriftlig dokumentation om beräkningen av solvensgränsen och beaktandet av placeringsrisker.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Johanna Korhonen, tfn 09 183 5541, e-post johanna.korhonen(at)fiva.fi