Tillsynsmeddelande 13.1.2017 – 2/2017

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar om pensionsanstalternas risk- och solvensbedömningar träder i kraft 1.2.2017

Finansinspektionen har den 10 januari 2017 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalternas solvens 13/2012 samt uppdaterade föreskrifter och anvisningar för pensions-kassor (FIVA 14/01.00/2016) och pensionsstiftelser (FIVA 15/01.00/2016). Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2017.

Revideringens innehåll

Från och med den 1 januari 2017 förutsätts det att arbetspensions-försäkringsbolag, Sjömanspensionskassan, pensionsstiftelser och pensionskassor upprättar en risk- och solvensbedömning. Kravet gäller även tilläggspensionsstiftelser och -kassor.

I den nya risk- och solvensbedömningen ska en pensionsstiftelse och -kassa bedöma hur försäkringsavgifterna används och utvecklas på lång sikt, vilket innebär att riskhanteringsplanen om användning av försäkringsavgifterna som stöd för solvensen i pensionsstiftelser och  -kassor som sköter lagstadgad pensionsförsäkring frångås i sin nuvarande form. Beskrivningar och bedömningar som ansluter sig till användningen och uppföljningen av solvenskapitalposten som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt ingår i fortsättningen i risk- och solvensbedömningen.

Föreskrifterna och anvisningarna om arbetspensionsförsäkringsbolag och Sjömanspensionskassan kommer inte att ändras.

Yttranden

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har samman-ställts och såväl sammandraget som de yttranden som ska publiceras finns till påseende på finska i Finansinspektionens webbtjänst på samma sida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

Tarja Taipalus, ledande matematiker, telefon 010 831 5266, e-post tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi.

Bilagor 

Föreskrifter och anvisningar 13/2012
Uppdaterade föreskrifter och anvisningar för pensionskassor av den 10.1.2017 (Dnr 14/01.00/2016)
Uppdaterade föreskrifter och anvisningar för pensionsstiftelser av den 10.1.2017 (Dnr 15/01.00/2016)